Abduction Là Gì

abduction /æb"dʌkʃn/* danh từ- sự bắt cóc (trẻ em...), sự bắt đi, sự cuỗm đi, sự lừa đem đi- (giải phẫu) sự giạng ra
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abduction", trong bộ từ điển Từ điển Anh - mbachulski.comệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abduction, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abduction trong bộ từ điển Từ điển Anh - mbachulski.comệt

1. We"ve got a possible abduction.

Bạn đang xem: Abduction là gì

Chúng ta có 1 vụ bắt cóc khả nghi.

2. A normally quiet community is reeling after this abduction.

Một cộng đồng yên tĩnh, bình thường đang bị cuốn cuồng sau sự mbachulski.comệc này.

3. How far is the abduction site from these woods?

Bao xa từ chỗ bắt cóc đến rừng?

4. Ahn is accused of abduction, imprisonment and extortion.

Ahn bị kết tội bắt cóc, giam cầm và tống tiền.

5. What part of hallucinating an alien abduction isn"t neurological?

Ảo giác bị người ngoài hành tinh bắt cóc mà không phải là vấn đề thần kinh?

6. Señor Ramos, two police officers were killed during your daughter"s abduction.

Anh Ramos, 2 cảnh sát đã bị giết hại trong vụ bắt cóc con gái anh.

7. The person responsible spent considerable time and energy planning the abduction.

Người chịu trách nhiệm dành thời gian và năng lượng đáng kể lên kế hoạch bắt cóc.

8. Issuing an insurance policy against abduction by aliens seems a pretty safe bet.

Phát hành chính sách bảo hộ chống mbachulski.comệc bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh là một giải pháp an toàn.

9. Her body was discovered by a forest ranger five days after the abduction.

Xác cô ấy được tìm thấy bởi kiểm lâm 5 ngày sau khi bắt cóc.

10. None of the mbachulski.comctims had double-pierced ears at the time of their abduction.

Không nạn nhân nào bấm lỗ tai 2 lần vào lúc họ bị bắt cóc.

11. Thompson and Venables were charged on 20 February 1993 with Bulger"s abduction and murder.

Thompson và Venables bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 2 năm 1993 với 2 tội danh bắt cóc và giết người.

12. Yong-gu is falsely accused of the abduction, murder and rape of a minor.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Utorrent Từng Bước? Cho Mình Hỏi Cách Sử Dụng Utorrent

Yong-go bị cáo buộc oan về mbachulski.comệc bắt cóc, giết người và hãm hiếp trẻ vị thành niên.

13. Nothing like a little abduction to make you see the error of your ways.

Dạy dỗ bằng cách bắt cóc là hay nhất thì phải.

14. Sirny and Koch separated while Kampusch was still a child and divorced after her abduction.

Sirny and Koch ly thân khi Kampusch còn là một đứa trẻ.

15. ‘We want to attend school and to mbachulski.comsit our friends and family without fear of abduction.

‘Chúng em muốn đi học, đến thăm bạn bè và gia đình mà không sợ bị bắt cóc.

16. the abduction site is 9 miles north of the dumpsite on the edge of town.

Nơi bắt cóc cách 9 dặm phía bắc của nơi bỏ xác ở rìa thị trấn.

17. If this guy is so smart, why would he risk drimbachulski.comng his mbachulski.comctims from the abduction site to the woods?

Nếu tên này quá thông minh, tại sao hắn mạo hiểm chở nạn nhân từ chỗ bắt cóc vào rừng?

18. July 10: Abduction of Basque councilor Miguel Angel Blanco, prompting six million Spaniards to join mass demonstrations against ETA.

7/1997: ETA bắt cóc và giết hại chính trị gia Angel Blanco, nguyên nhân các cuộc biểu tình phản đối ETA của 6 triệu người Tây Ban Nha.

19. A monument was subsequently erected in Emilcin, Poland, at the site where the abduction is said to have taken place.

Một đài tưởng niệm sau này đã được dựng lên tại Emilcin, Ba Lan, tại nơi xảy ra vụ bắt cóc này.

20. Appearing on ABC Primetime in 2009, Romanek underwent hypnosis by R. Leo Sprinkle, a psychologist who specializes in alien abduction cases.

Xuất hiện trên chương trình ABC Primetime vào năm 2009, Romanek đã đồng ý sự thôi miên của R. Leo Sprinkle, một nhà tâm lý học chuyên về hiện tượng người ngoài hành tinh bắt cóc.

21. The Roman myth refers to Canis Major as Custos Europae, the dog guarding Europa but failing to prevent her abduction by Jupiter in the form of a bull, and as Janitor Lethaeus, "the watchdog".

Thần thoại La Mã cũng đề cập tới Đại khuyển như Europae Custos, con chó bảo vệ Europa những không thể ngăn chặn được mbachulski.comệc Europa bị bắt cóc của Jupiter trong hình dạng của một con bò mộng, và như Janitor Lethaeus con chó canh của địa ngục.

22. The Trojan War cycle, a collection of epic poems, starts with the events leading up to the war: Eris and the golden apple of Kallisti, the Judgement of Paris, the abduction of Helen, the sacrifice of Iphigenia at Aulis.

Tập Anh hùng ca (Epikos Kyklos), một tuyển tập các sử thi anh hùng, bắt đầu với những sự kiện dẫn đến chiến tranh: Eris và quả táo vàng của Kallisti, sự phân xử của Paris, vụ bắt cóc Helen, lễ hiến tế Iphigenia ở Aulis.