Bag là gì

a soft container made out of paper or thin plastic, & open at the top, used to hold foods & other goods:


Bạn đang xem: Bag là gì

a container made of leather, plastic, or other material, usually with a handle or handles, in which you carry personal things, or clothes or other things that you need for travelling:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ mbachulski.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


< + two objects > Bag us some decent seats/Bag some decent seats for us if you get there first, won"t you?
a container of paper or light plastic that is open at the top, used esp. to hold things you have bought:
a container of leather, hard plastic, or cloth material with a top that can be closed, for carrying clothes or other objects, esp. when you are traveling; a suitcase:
*

a circular or oval area of ground around which rows of seats are arranged on a steep slope, for watching plays, sports, etc. outside

Về việc này
*Xem thêm: Cách Order, Nhập Hàng Quảng Châu Ở Đâu, Nhập Hàng Quảng Châu Ở Đâu

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mbachulski.com English mbachulski.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Thông Tin Về Blackpink Và Blackpink Thành Viên Chỉ Với 5 Phút

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến thức