Bài Tập Tính Giá Thành Sản Phẩm Theo Phương Pháp Hệ Số

Khác với pmùi hương pháp tính giá thành giản 1-1 thì điều kiện áp dụng là trong cùng một quy trình công nghệ đem tới với cùng 1 loại nguyên ổn vật liệu tuy vậy kết quả đem đến đem lại nhiều loại phẩm vật sự so sánh.

Bạn đang xem: Bài tập tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Ví dụ: Các doanh nghiệp may mặc, hoá chất, nông sản.

Xem thêm: Cách Làm Trà Sữa Thạch Củ Năng, 19# Công Thức Làm Thạch Củ Năng Ngũ Sắc

*


1. Phương thơm pháp tính giá thành

Để tính được giá thành cho từng loại mặt hàng chính phải qua các loại phẩm vật chính sự khác biệt về vật phẩm chuẩn.

Cnạp năng lượng cứ để chọn sản phẩm chuẩn là một vào các loại sản vật chính nhưng nó phải có số lượng hoặc quý giá lớn.

Lúc đó hệ số của vật phẩm chuẩn là 1

Giả sử đọc Ha, Hb, Hc… là hệ số của các loại phẩm vật A, B, C

Qa, Qb, Qc là số lượng thiết thực của các loại mặt hàng trên

khi đó tổng Sản phẩm tiêu chuẩn hoàn thành là QH

quốc hội = Qa*Ha + Qb*Hb + Qc*Hc +…

1.1. Hệ số giá thành của từng loại sản phẩm được xác định nlỗi sau

Hệ số tính giá thành của phẩm vật A = Qa*Ha/Qh

Tương tự tính được hệ số đến SPB, SPC

1.2. Giá thành thiết thật của từng loại Sản phẩm tính theo từng khoản mục chi phí

Zsx thực tế của SPA = (CDđk + Cps – CDck) * Qa*Ha/Qh

Tương tự tính mang đến SPB, SPC

 2. Ví dụ cụ thể về phương pháp tính giá thành hệ số

Doanh nghiệp A trong cùng một quy trình công nghệ làm ra đồng thời thu được 2 loại vật phẩm A và B. Trong tháng 4/2015 có tài liệu như sau

ĐVT: 1000đ

2.1. Chi phí tạo nên đầu kỳ

– Chi phí nguyên ổn vật liệu trực tiếp : 100.000

– Chi phí nhân lực trực tiếp: trăng tròn.000

– Chi phí đem đến chung: 30.000

2.2. Chi phí phát sinc vào kỳ tập hợp được

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 900.000

– Chi phí nhân lực trực tiếp: 118.000

– Chi phí tạo thành chung: 160.000

2.3. Chi phí tạo nên kinh doanh dở dang cuối kỳ

– Chi phí nguyên ổn vật liệu trực tiếp : 40.000

– Chi phí nhân công trực tiếp: 12.000

– Chi phí tạo nên chung: 10.000

Kết quả sản xuất cuối tháng hoàn thành 120 sản phẩm A và 150 SPB

Doanh nghiệp đã xác định được hệ số tính giá thành SPA là 1, SPB là 1.2

Yêu cầu

– Tính giá thành sản phẩm A và vật phẩm B

Đáp án của ví dụ trên

– Tổng sản vật chuẩn

quốc hội = 120*1+ 150*1.2 = 300

– Hệ số phân bổ đưa ra phí sản xuất( hệ số tính giá thành)

HzA = 120*1/300 = 0.4

HzB = 150*1.2/300 = 0.6

– Áp dụng pmùi hương pháp hệ số để tính giá thành sản phẩm

 

SẢN PHẨM A

Số lượng: 1trăng tròn Đơn vị tính: 1000đ

Khoản mục bỏ ra phíChi phí dở dang đầu kỳChi phí phát sinh trong kỳChi phí dở dang cuối kỳTổng đưa ra phíGiá thành phẩm vật A
Hệ sốTổng giá thànhGiá thành 1-1 vị
Chi phí NVLTT100.000 900.000 40.000 960.000 0.4 384.000 3.200
Chi phí NCTT đôi mươi.000 118.000 12.000 126.000 0.4 50.400420
Chi phí đem lại chung 30.000  160.000 10.000 180.0000 0.4 72.000600
Cộng 150.000 1.178.000 62.000 1.260.000  506.4004220

SẢN PHẨM B

Số lượng: 150 Đơn vị tính: 1000đ

Khoản mục bỏ ra phíChi phí dở dang đầu kỳChi phí phát sinh trong kỳChi phí dở dang cuối kỳTổng đưa ra phíGiá thành mặt hàng B
Hệ sốTổng giá thànhGiá thành solo vị
Chi phí NVLTT 100.000 900.000 40.000 960.000 0.6 576.000 3.840
Chi phí NCTT trăng tròn.000 118.000 12.000 126.000 0.6 75.600504
Chi phí làm nên chung 30.000 160.000 10.000 180.0000 0.6 108.000720
Cộng 150.000 1.178.000 62.000 1.260.000  506.4005064