Cách mạng xã hội chủ nghĩa việt nam

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa lỗi thời bằng chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc cách mạng đó, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo và cùng với quần chúng nhân dân lao động xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Nghĩa hẹp: Là cuộc cách mạng chính trị, được kết thúc bằng việc giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước chuyên chính vô sản- nhà nước của gccn và quần chúng nhân dân lao động.Nghĩa rộng: cmxhcn gồm 2 thời kì: cách mạng về chính trị với nội dung chính là thiêt lập nhà nước chuyên chính vô sản và tiếp theo là thời ký gccn và nhân dân lao động sử dụng nhà nước của mình để cải tạo xã hội cũ về mọi mặt nhằm thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản
Khách quan: Nguyên nhân sâu xa: Mâu thuẫn gay gắt giữa nhu cầu phát triển của LLSX và sự kìm hãm của QHSX lỗi thời: + LLSX ngày càng phát triền có tính xã hội hóa cao > + Biểu hiện mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế: tính tổ chức, tính kế hoạch cao trong từng doanh nghiệp ngày càng tăng > + Biểu hiện về mặt xã hội: mâu thuẫn gccn và giai cấp tư sản Quy luật cạnh tranh, tính chất vô chính phủ trong sản xuất dưới chế độ tư bản chủ nghĩa dẫn tới khủng hoảng thừa => nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất => công nhân không có việc làm => đứng dậy đấu tranh => nhà tư sản tổ chức ra các cacten, xanhdica.... quốc hữu hóa một số ngành khi gặp khó khăn, tư hữu hóa khi thuận lợi,.. Tuy nhiên không giải quyết được căn bản vấn đề khủng hoảng trong nền kinh tế tbcn.

Bạn đang xem: Cách mạng xã hội chủ nghĩa việt nam


Khi gccn phát triển đủ cả về số lượng và chất lượng: gccn trên cơ sở tiếp nhận lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, tự mình tổ chức ra chính đảng cách mạng, tiến hành tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân đứng lên thực hiện lật đổ chế độ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
Thời cơ cách mạng: - bên trong: giai cấp thống trị đã suy yếu, giai cấp lãnh đạo cách mạng đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng- bên ngoài: được sự đồng tình của giai cấp công nhân và những lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới.
Giải phóng xã hội, giải phóng con người=> chủ nghĩa xã hội mang tính nhân văn sâu sắcCần thực hiện qua từng bước:Mục tiêu giai đoạn 1: gccn phải đoàn kết với những người lao động khác thực hiện lật đổ chính quyền của giai cấp thống trị, áp bức, bóc lộtMục tiêu giai đoạn 2: gccn tập hợp các tầng lớp nhân dân lao động vào công cuộc tổ chức một xã hội mới về mọi măt, thực hiện xóa bỏ tình trạng bóc lột, áp bức. Đến giai đoạn cao là chủ nghĩa cộng sản, không còn giai cấp , không còn nhà nước, giai cấp vô sản tự xóa bỏ mình với tư cách là giai cấp thống trị
Liên minh gccn, tầng lớp trí thức và những người lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.Gccn vừa là giai cấp lãnh đạo, vừa là động lực chủ yếu trong cách mạng xã hội chủ nghĩa: là sản phẩm nền sản xuất đại công nghiệp => tăng về số lượng + chất lượng; là lực lượng lao động chủ yếu tạo nên sự giàu có của xã hộiGiai cấp nông dân: động lực to lớn: +Trong cuộc đấu tranh giành chính quyền: khi trong xã hội nông dân còn là lực lượng đông đảo thì cuộc đấu tranh chỉ thắng lợi khi lôi kéo được giai cấp nông dân.C. Mác said: Nếu gccn không thực hiện được bài đồng ca cách mạng với giai cấp nông dân thì bài đơn ca của giai cấp công nhân sẽ trở thành bài ai điếu. +Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội: gccn chỉ hoàn thành được sứ mệnh lịch sử khi đại đa số gcnd đi theo gccn. Về kinh tế: gcnd là một lực lượng lao động quan trọng trong xã hội. Về chính trị - xã hội: gcnd là một lực lượng cơ bản tham gia bảo vệ chính quyền nhà nước xã hội chủ nghĩa. => duy trì khối liên minh công - nông vững chắc tạo được khối đoàn kết với các tầng lớp nhân dân lao động khác.Động lực khác: khối đại đoàn kết dân tộc, truyền thống văn hóa đân tộc và đường lối cách mạng đúng đắn
Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa
Trên tất cả lĩnh vực
ND cmxhcn trên lĩnh vực chính trị
Đập tan nhà nước của giai cấp bóc lột, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân, nhân dân lao động; đưa những người lao động từ địa vị nô lệ làm thuê lên địa vị làm chủ xã hội.Tiếp: Phát triển sâu rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa: thu hút đông đảo quần chúng nhân dân lao động tham gia vào công việc quản lý xã hội, quản lý nhà nước ---> để nâng cao hiệu quả việc tập hợp nhân dân : đảng nhà nước cần nâng cao kiến thức về mọi mặt cho người dân đặc biệt là về văn hóa chính trị + xây dựng pháp luật, cơ chế ...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Máy In 2900 Đơn Giản Tại Nhà, Hướng Dẫn Cài Đặt Máy In Canon Lbp 2900


Trước đây: chỉ là cách mạng chính trịCòn cách mạng xã hội chủ nghĩa về thực chất có tính chất kinh tế: việc giành chính quyền chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quyết định thắng lợi cmxhcn là không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao năng suât lao động và cải thiện đời sống của nhân dân. Thay đổi vị trí người lao động đối với TLSX, xóa bỏ chế độ tư hữu với tư cách là quan hệ thống trị bằng chế độ công hữu về TLSX, xây dựng quan hệ sản xuất mới XHCN và cải tạo quan hệ sản xuất cũ. Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động.
Tính tất yếu của liên minh gccn với gcnd và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
Về mặt chính trị - xã hội: nếu không thực hiện liên minh chặt chẽ với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác thì giai cấp công nhân không thể giữ vững được chính quyền nhà nước. Liên minh công - nông là nguyên tắc cao nhất của ccvs, tập hợp lực lượng và thực hiện vai trò lãnh đạo cách mạng. Tiến đến mục tiêu cuối cùng của cmxhcn là xây dựng xã hội không còn giai cấp, không còn nhà nước; thực hiện mục tiêu của ccvs là vì lợi ích của toàn xã hội.Về mặt kinh tế: xây dựng và phát triển kinh tế để có cuộc sống ấm no cho toàn thể nhân dân lao động
Cơ sở khách quan của việc xây dựng khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cmxhcn
Trong xhtbcn, gccn, gcnd cũng như nhiểu tầng lớp lao động khác đều là những người lao động, đều bị áp bức bóc lộtTrong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp và nông nghiệp là hai ngành sản xuất chính trong xã hội, quan hệ chặt chẽ . => không có liên minh => 2 ngành + các ngành khác không phát triển được. Về chính trị xã hội, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác là lực lượng chính trị to lớn trong xây dựng, bảo vệ chính quyền nhà nước, trong xây dựng khối đoàn kết dân tộc. => giai cấp nông dân và nhiều tầng lớp lao động khác trở thành những người bạn "tự nhiên", tất yếu của gccn
Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân cùng nhân dân lao động, tham gia xây dựng và bảo về chính quyền thành quả của cmxhcn Tuy nhiên không phải là sự dung hòa lập trường tư tưởng giữa công nhân với nông dân và các tầng lớp lao động khác, mà phải trên lập trường chính trị của gccn
Theo Lênin: Nội dung chủ yếu của sự liên minh gccn với gcnd trong thời kì đấu tranh giành chính quyền là liên minh về quân sự, nhưng khi tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trọng tâm là liên minh về kinh tế.Phải kết hợp đúng đắn lợi ích giữa hai giai cấp: đảm bảo lợi ích nhà nước, xã hội, đồng thời thường xuyên quan tâm đến lợi ích của gcnd. Muốn thế cần: xây dựng hệ thống chính sách phù hợp với nông dân, nông nghiệp và nông thônThông qua sự liên minh, từng bước đưa nông dân đi theo con đường xhcnNgoài ra còn cần quan tâm tới liên minh giữa gccn và tầng lớp tri thức => để xây dựng nền sản xuất công nghiệp hiện đại, đứng vững trong cuộc đấu tranh chống cntb
Công nhân, nông dân và những người lao động khác phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ tư tưởng - văn Xây dựng nền văn hóa phát triển của nhân dân => quan hệ hữu nghị, tương trợ , hợp tác giữa người với người, dân tộc với dân tộc...Giáo dục Chủ nghĩa Mác Lênin, khắc phục tư tưởng tiểu nông lạc hậu.
Đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhânĐảm bảo nguyên tắc tự nguyệnKết hợp đúng đắn các lợi ích=> Thường xuyên phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh, chú ý lợi ích của nông dân
Xây dựng khối liên minh giữa gccn và gcnd không có nghĩa là chia quyền lãnh đạo của hai giai cấp này mà phải đi theo con đường của gccn. ( gcnd: phương thức sản xuất nhỏ, cục bộ, phân tán, không có hệ tư tưởng độc lập)
Bằng những việc làm cụ thể để cho giai cấp nông dân thấy rằng, đi với giai cấp vô sản lợi hơn đi với giai cấp tư sản, từ đó họ tự nguyện đi với giai cấp công nhân. Tự nguyện thì khối liên minh mới có thể bền vững, lâu dài.
Lợi ích cơ bản giống nhau (cùng bị bóc lột) nhưng gccn và gcnd là hai chủ thể kinh tế khác nhau: gccn: PTSX mới cộng sản chủ nghĩa, gcnd: chế độ tư hữu nhỏ mà chế độ tư hữu nhỏ mâu thuẫn với phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa là xóa bỏ chế độ tư hữu về TLSX. => cần giải quyết mâu thuẫn này + phát hiện mau thuẫn nảy sinh và giải quyết kịp thời
{window.mbachulski.com<"productClickLinkData"> = <{"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 7. S\u1ee9 m\u1ec7nh l\u1ecbch s\u1eed c\u1ee7a giai c\u1ea5p c\u00f4ng nh\u00e2n v\u00e0 c\u00e1ch m\u1ea1ng x\u00e3 h\u1ed9i ch\u1ee7 ngh\u0129a. Ph\u1ea7n 1","id":"410323082","price":"","category":"premium content","variant":"study guide","position":"","brand":"mbachulski.comte2335930"}>; QLoad("mbachulski.com.productClickLinkData"); return;}})}else{window.mbachulski.com<"productClickLinkData"> = <{"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 7. S\u1ee9 m\u1ec7nh l\u1ecbch s\u1eed c\u1ee7a giai c\u1ea5p c\u00f4ng nh\u00e2n v\u00e0 c\u00e1ch m\u1ea1ng x\u00e3 h\u1ed9i ch\u1ee7 ngh\u0129a. Ph\u1ea7n 1","id":"410323082","price":"","category":"premium content","variant":"study guide","position":"","brand":"mbachulski.comte2335930"}>; QLoad("mbachulski.com.productClickLinkData"); return;;window.location.assign("https://mbachulski.com/vn/410323082/chuong-7-su-menh-lich-su-cua-giai-cap-cong-nhan-va-cach-mang-xa-hoi-chu-nghia-phan-1-flash-cards/");}" id="1-410323082">
Chương 7. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân v…
19 terms
mbachulski.comte2335930
{window.mbachulski.com<"productClickLinkData"> = <{"name":"Colocation 1","id":"85360788","price":"","category":"premium content","variant":"study guide","position":"","brand":"cutj_ps"}>; QLoad("mbachulski.com.productClickLinkData"); return;}})}else{window.mbachulski.com<"productClickLinkData"> = <{"name":"Colocation 1","id":"85360788","price":"","category":"premium content","variant":"study guide","position":"","brand":"cutj_ps"}>; QLoad("mbachulski.com.productClickLinkData"); return;;window.location.assign("https://mbachulski.com/85360788/colocation-1-flash-cards/");}" id="1-85360788">
Colocation 1
18 terms
cutj_ps
{window.mbachulski.com<"productClickLinkData"> = <{"name":"Collocation 5","id":"85811666","price":"","category":"premium content","variant":"study guide","position":"","brand":"cutj_ps"}>; QLoad("mbachulski.com.productClickLinkData"); return;}})}else{window.mbachulski.com<"productClickLinkData"> = <{"name":"Collocation 5","id":"85811666","price":"","category":"premium content","variant":"study guide","position":"","brand":"cutj_ps"}>; QLoad("mbachulski.com.productClickLinkData"); return;;window.location.assign("https://mbachulski.com/85811666/collocation-5-flash-cards/");}" id="1-85811666">
Collocation 5
19 terms
cutj_ps
{window.mbachulski.com<"productClickLinkData"> = <{"name":"Cambridge English IELTS for Test 8 - Test 2.2","id":"86741752","price":"","category":"premium content","variant":"study guide","position":"","brand":"manhhv"}>; QLoad("mbachulski.com.productClickLinkData"); return;}})}else{window.mbachulski.com<"productClickLinkData"> = <{"name":"Cambridge English IELTS for Test 8 - Test 2.2","id":"86741752","price":"","category":"premium content","variant":"study guide","position":"","brand":"manhhv"}>; QLoad("mbachulski.com.productClickLinkData"); return;;window.location.assign("https://mbachulski.com/86741752/cambridge-english-ielts-for-test-8-test-22-flash-cards/");}" id="1-86741752">