Cách sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy

Παρουσίαση με θέμα: "BIẾN GIẢ TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 BIẾN GIẢ TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUYCHƯƠNG 5 BIẾN GIẢ TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY

*

2 BIẾN GIẢ 1.

Bạn đang xem: Cách sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy

Biết cách đặt biến giả 2. Nắm phương pháp sử dụng biến giả trong phân tích hồi quy MỤC TIÊU
*

3 NỘI DUNG 1 Khái niệm biến giả 2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy3 Kỹ thuật sử dụng biến giả

*

4 5.1 KHÁI NIỆM Biến định lượng: các giá trị quan sát được thể hệ bằng con số Biến định tính: thể hiện một số tính chất nào đó Để đưa những thuộc tính của biến định tính vào mô hình hồi quy, cần lượng hóa chúng => sử dụng biến giả (dummy variables)

*
sử dụng biến giả (dummy variables)">

*

6 Ví dụ Có hai biến độc lập định tính là giới tính của chủ hộ và nơi sinh sống của hộ. Để phân tích hồi quy cần phải lượng hóa hai biến định tính này. Thực hiện: Giới tính gồm hai biểu hiện là nam và nữ và mã hóa như sau: Nam=1, Nữ=0. Nơi sinh sống của hộ gồm thành thị và nông thôn nên mã hóa như sau: Thành thị=1, Nông thôn=0. (Việc chọn số mã hóa tùy nhà phân tích).

*

*

*

9 Ví dụ Nghề nghiệp có 3 nghề (3 phạm trù)Chọn 1 nghề làm phạm trù cơ sở Ví dụ: chọn bác sĩ 3. Hai nghề còn lại là hai biến mới Vậy số biến mới = số phạm trù -1 4. Biến Giáo viên nhận 2 giá trị: 1 nếu là giáo viên; 0 nếu không phải là giáo viên 5. Biến Nông dân nhận 2 giá trị: 1 nếu là nông dân; 0 nếu không phải là nông dân

*

10 Trình độ văn hóa của chủ hộMã hộ Quy mô hộ Chi tiêu của hộ Trình độ văn hóa của chủ hộ Tuổi của chủ hộ Nghề nghiệp chủ hộ Giáo viên Nông dân ### 4 3 48 Bác sĩ  0 6 8 42  1 37 21 9 2 76 7 77 13 32 47 38 5 93

*

11 Câu hỏi Nếu có thêm nghề kế toán thì sao?

*

12 HỒI QUY VỚI BiẾN ĐỊNH TÍNHQuy tắc: Nếu biến định tính có m biểu hiện thì sử dụng m-1 biến.

Xem thêm: Mua Chocolate Slim Ở Đâu Chính Hãng, Giảm Cân Chocolate Slim Chính Hãng

Ví dụ: Tổng chi tiêu của hộ phụ thuộc vào Giới tính của chủ hộ Số thành viên trong hộ Vùng nơi hộ sinh sống (có 8 vùng) Biến định tính là biến nào?
*

13 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyVí dụ 5.1: Xét mô hình Yi = 1 + 2Xi + 3Di + Ui với YTiền lương (triệu đồng/tháng) XBậc thợ D=1nếu công nhân làm trong khu vực tư nhân D=0 nếu công nhân làm trong khu vực nhà nước D được gọi là biến giả trong mô hình

*

14 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyY (thu nhập) X (số năm) D (nơi làm việc) 4 3 1 5 6 7

*

15 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyE(Y/X,D) = 1 + 2Xi + 3Di (5.1) E(Y/X,D=0) = 1 + 2Xi (5.2) E(Y/X,D=1) = 1 + 2Xi +  (5.3) (5.2): tiền lương trung bình của công nhân làm việc trong khu vực quốc doanh với bậc thợ là X (5.3): tiền lương trung bình của công nhân làm việc trong khu vực tư nhân với bậc thợ là X

*

16 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy2 tốc độ tăng lương theo bậc thợ 3chênh lệch tiền lương trung bình của công nhân làm việc ở hai khu vực và cùng bậc thợ (Giả thiết của mô hình: tốc độ tăng lương theo bậc thợ ở hai khu vực giống nhau)

*

17 E(Y/X,Z) = 1 + 2Xi + 3Di Y Hình 5.1 mức thu nhập bình quân tháng của người lao động tại KVQD và KVTN khi có bậc thợ là X X

*

18 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyVí dụ 5.2: Xét sự phụ thuộc của thu nhập (Y) (triệu đồng/tháng) vào thời gian công tác (X) (năm) và nơi làm việc của người lao động (DNNN, DNTN và DNLD) Dùng 2 biến giả Z1 và Z2 với Z1i =1nơi làm việc tại DNNN Z1i =0 nơi làm việc tại nơi khác Z2i =1nơi làm việc tại DNTN Z2i =0 nơi làm việc tại nơi khác Z1i = 0 và Z2i = 0 phạm trù cơ sở

*

19 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyY (thu nhập) X (số năm) Nơi làm việc Z1 Z2 4 3 DNNN 1 5 DNTN DNLD 6 7

*

20 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyE(Y/X,Z1,Z2) = 1 + 2Xi + 3Z1i + 4Z2i E(Y/X,Z1=0,Z2=0) = 1 + 2Xi E(Y/X,Z1=1,Z2=0) = 1 + 2Xi + 3 E(Y/X,Z1=0,Z2=1) = 1 + 2Xi + 4 3 chênh lệch thu nhập trung bình của nhân viên làm việc tại DNNN và DNLD khi có cùng thời gian làm việc X năm 4 chênh lệch thu nhập trung bình của nhân viên làm việc tại DNTN và DNLD khi có cùng thời gian làm việc X năm

*

21 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyVí dụ 5.3. thu nhập còn phụ thuộc vào trình độ người lao động (từ đại học trở lên, cao đẳng và khác) D1i = 1: nếu trình độ từ đại học trở lên 0: trường hợp khác D2i 1: nếu trình độ cao đẳng Một chỉ tiêu chất lượng có n phạm trù (thuộc tính) khác nhau thì dùng n-1 biến giả

*

22 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyGiả sử Y, X là biến định lượng, Z là biến giả (định tính) TH1: Y= 1 + 2Z + 3X + U TH2: Y= 1 + 2X + 3(ZX) + U TH3: Y= 1 + 2Z + 3X + 4(ZX)+ U

*

23 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyVD 5.4: Khảo sát lương của nhân viên theo số năm kinh nghiệm và giới tính TH1: Y= 1 + 2Z + 3X + U TH2: Y= 1 + 2X + 3(ZX) + U TH3: Y= 1 + 2Z + 3X + 4(ZX)+ U Trong đó Y lương Xsố năm kinh nghiệm Zgiới tính với Z=1: nam; Z=0: nữ

*

24 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyTH1: Lương khởi điểm của nv nam và nữ khác nhau nhưng tốc độ tăng lương theo số năm kinh nghiệm như nhau TH2: Lương khởi điểm như nhau nhưng tốc độ tăng lương khác nhau TH3: Lương khởi điểm và tốc độ tăng lương khác nhau

*

25 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyTH1: Lương khởi điểm của nv nam và nữ khác nhau nhưng tốc độ tăng lương theo số năm kinh nghiệm như nhau Hàm PRF: Y= 1 + 2Z + 3X + U Hàm SRF ứng với nữ (Z=0) : Hàm SRF ứng với nam (Z=1) :

*

26 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyHình 5.2 Lương khởi điểm của nv nam và nữ khác nhau

*

27 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyTH2: Lương khởi điểm như nhau nhưng tốc độ tăng lương khác nhau Hàm PRF: Y= 1 + 2X + 3(ZX) + U Với ZX gọi là biến tương tác Hàm SRF ứng với nữ (Z=0) : Hàm SRF ứng với nam (Z=1) :

*

28 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyHình 5.3 Mức tăng lương theo số năm kinh nghiệm của nv nam và nữ khác nhau

*

29 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyTH3: Lương khởi điểm và tốc độ tăng lương khác nhau Hàm PRF: Y= 1 + 2Z + 3X + 4(ZX)+ U Hàm SRF ứng với nữ (Z=0) : Hàm SRF ứng với nam (Z=1) :

*

30 5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyHình 5.4 Lương khởi điểm và mức tăng lương của nv nam và nữ khác nhau

*

31 5.3 Ứng dụng sử dụng biến giả5.3.1 Sử dụng biến giả trong phân tích mùa Ychi tiêu cho tiêu dùng Xthu nhập Z = 1 nếu quan sát trong mùa (tháng 1-6) Z = 0nếu quan sát không nằm trong mùa (tháng 7-12) TH1: Nếu yếu tố mùa chỉ ảnh hưởng đến hệ số chặn TH2: Nếu yếu tố mùa có ảnh hưởng đến hệ số góc Mô hình * có tính tổng quát hơn. Qua việc kiểm định giả thiết để biết được hệ số góc nào có ý nghĩa.

*

*

*

34 Viết mô hình hồi quy mẫu và ý nghĩa các hệ số

*

35 5.3 Ứng dụng sử dụng biến giả5.3.2 Kiểm định tính ổn định cấu trúc của các mô hình hồi quy Ví dụ 5.5. Số liệu tiết kiệm (Y) và thu nhập cá nhân (X) ở nước Anh từ (triệu pounds)

*

36 5.3 Ứng dụng sử dụng biến giảMục tiêu: Kiểm tra hàm tiết kiệm có thay đổi cấu trúc giữa 2 thời kỳ hay không. Cách 1 Lập hai mô hình tiết kiệm ở 2 thời kỳ Thời kỳ tái thiết: (5.3.1) Thời kỳ hậu tái thiết: (5.3.2) Và kiểm định các trường hợp sau

*

37 Kiểm định Chow Giả thiết: H0: Hai hàm (5.3.1) và (5.3.2) giống nhau B1: Gộp hai nhóm quan sát n=n1+n2 và tính RSS có bậc tự do df= n1+n2-k từ mô hình hồi quy B2: Ước lượng (5.3.1) và (5.3.2) và thu được RSS1 có df = n1-k, RSS2 có df = n2-k. Đặt RSS*=RSS1+RSS2 B3: Tính B4: Nếu F > Fα(k, n1+n2-2k): bác bỏ H0

*
Fα(k, n1+n2-2k): bác bỏ H0.">

38

*

39

*

40

*

41 5.3 Ứng dụng sử dụng biến giảCách 2 Sử dụng biến giả B1. Lập hàm tiết kiệm tổng quát của cả 2 thời kỳ Với n = n1 + n2 Z = 1quan sát thuộc thời kỳ tái thiết Z = 0 quan sát thuộc thời kỳ hậu tái thiết B2. Kiểm định giả thiết H0: 3=0 Nếu chấp nhận H0: loại bỏ Z ra khỏi mô hình B3. Kiểm định giả thiết H0: 4=0 Nếu chấp nhận H0: loại bỏ ZiXi ra khỏi mô hình

*

42

*

43 5.3 Ứng dụng sử dụng biến giảKết quả hồi quy theo mô hình như sau t =(-5,27) (9,238) (3,155) (-3,109) p =(0,000) (0,000) (0,007) (0,008) Nhận xét Tung độ gốc chênh lệch và hệ số góc chênh lệch có ý nghĩa thống kê Các hồi quy trong hai thời kỳ là khác nhau

*

44 5.3 Ứng dụng sử dụng biến giảThời kỳ tái thiết: Z = 1 Thời kỳ hậu tái thiết: Z = 0

*

45 5.3 Ứng dụng sử dụng biến giảThu nhập Tiết kiệm Thời kỳ hậu tái thiết Thời kỳ tái thiết -0.27 -1.75 Hình 5.6 Mô hình hồi quy cho 2 thời kỳ

*

46 5.3 Ứng dụng sử dụng biến giảHàm tuyến tính từng khúc Ví dụ 5.6: Doanh thu dưới X* thì tiền hoa hồng sẽ khác với khi doanh thu trên X*. Hàm hồi quy có dạng YTiền hoa hồng XDoanh thu X*Giá trị ngưỡng sản lượng Zi =1 nếu Xi > X* Zi =0 nếu Xi ≤ X*

*
X* Zi =0 nếu Xi ≤ X*">

47 5.3 Ứng dụng sử dụng biến giảY X Hình 5.7 Hàm tuyến tính từng khúc Kiểm định giả thiết H0: 3=0 Nếu bác bỏ H0: hàm hồi quy thay đổi cấu trúc

*

48 5.3 Ứng dụng sử dụng biến giảVí dụ: Sản lượng dưới X*, thì chi phí hoa hồng sẽ khác với khi sản lượng trên X*. Hàm hồi quy sẽ có dạng: Y: Chi phí; X: sản lượng; X*=5.500 tấn: giá trị ngưỡng sản lượng

*

49 5.3 Ứng dụng sử dụng biến giảTa có kết quả hồi quy như sau: t = (-0,824) (6,607) (1,145) R2 = 0, X* = 5500

*