TRÌNH BÀY DỮ LIỆU CỦA BẠN TRONG BIỂU ĐỒ CỘT

BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒ

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ Cột (địa lý)

 

b. Cách vẽ biểu đồ Cột (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-70)

" data-medium-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=300" data-large-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9821" src="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png" alt="T-70" width="792" height="768" srcset="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png 792w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=150&h=145 150w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=300&h=291 300w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-70.png?w=768&h=745 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-70)

" data-image-caption="Áo thun T-Shirt (Mẫu T-02)

" data-medium-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=300" data-large-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-10587" src="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png" alt="Ao T-Shirt (Do1) - TOLD channel" width="1120" height="1112" srcset="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png 1120w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=150&h=150 150w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=300&h=298 300w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=768&h=763 768w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-do1-told-channel.png?w=1024&h=1017 1024w" sizes="(max-width: 1120px) 100vw, 1120px" />Áo thun T-Shirt (Mẫu T-02)

c. Cách nhận xét biểu đồ Cột (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-72)

" data-medium-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300" data-large-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9830" src="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png" alt="T-72" width="792" height="768" srcset="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png 792w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=150&h=145 150w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300&h=291 300w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=768&h=745 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-72)

d. Những lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ Cột (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-61)

" data-medium-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png?w=300" data-large-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9742" src="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png" alt="T-61" width="764" height="748" srcset="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png 764w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png?w=150&h=147 150w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/t-61.png?w=300&h=294 300w" sizes="(max-width: 764px) 100vw, 764px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-61)

" data-image-caption="Áo thun T-Shirt (Mẫu T-01)

" data-medium-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=300" data-large-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-10574" src="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png" alt="Ao T-Shirt (Den2) - TOLD channel" width="1120" height="1112" srcset="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png 1120w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=150&h=150 150w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=300&h=298 300w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=768&h=763 768w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-den2-told-channel.png?w=1024&h=1017 1024w" sizes="(max-width: 1120px) 100vw, 1120px" />Áo thun T-Shirt (Mẫu T-01)

 

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-48)

" data-medium-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298" data-large-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9664" src="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png" alt="T-48" width="760" height="766" srcset="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png 760w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=150&h=150 150w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298&h=300 298w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-48)

" data-image-caption="Áo thun T-Shirt (Mẫu T-03)

" data-medium-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=297" data-large-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-10598" src="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png" alt="Ao T-Shirt (Than cui2) - TOLD channel" width="1108" height="1118" srcset="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png 1108w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=150&h=150 150w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=297&h=300 297w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=768&h=775 768w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-than-cui2-told-channel.png?w=1015&h=1024 1015w" sizes="(max-width: 1108px) 100vw, 1108px" />Áo thun T-Shirt (Mẫu T-03)

e. Ví dụ minh họa cụ thể biểu đồ Cột (địa lý)

" data-image-caption="Áo thun T-Shirt (Mẫu T-04)

" data-medium-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=300" data-large-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-10613" src="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png" alt="Ao T-Shirt (Xanh nuoc bien2) - TOLD channel" width="1126" height="1126" srcset="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png 1126w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=150&h=150 150w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=300&h=300 300w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=768&h=768 768w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/03/ao-t-shirt-xanh-nuoc-bien2-told-channel.png?w=1024&h=1024 1024w" sizes="(max-width: 1126px) 100vw, 1126px" />Áo thun T-Shirt (Mẫu T-04)

 

 Ví dụ khác

Bài 1.

Bạn đang xem: Trình bày dữ liệu của bạn trong biểu đồ cột

Cho bảng số liệu sau:

SỐ LƯỢNG THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH

VÀ THỊ XÃ Ở CÁC VÙNG CỦA VIỆT NAM, NĂM 2014

(Đơn vị: đô thị)

Đô thị

Vùng

Thành phố

thuộc tỉnh

Thị xã

ở các vùng

Trung du miền núi Bắc Bộ

13

5

Đồng bằng Sông Hồng

12

6

Bắc Trung Bộ

6

10

Duyên hải Nam Trung Bộ

9

4

Tây Nguyên

5

4

Đông Nam Bộ

5

8

Đồng bằng Sông Cửu Long

14

10

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số lượng thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã ở các vùng của Việt Nam, năm 2014.

Cách vẽ:

 

Bài 2.

Xem thêm: New Zealand Là Nước Nào? Ở Đâu? Vị Trí Nào Bạn Có Biết New Zealand Là Nước Nào

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG MỨC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

(Đơn vị: triệu USD)

Năm

Tổng mức

1995

20052010

2014

Xuất khẩu

5 448,9

32 447,172 236,7

150 217,1

Nhập khẩu

8 155,4

36 761,184 838,6

147 849,1

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu và cán ân xuất, nhập khẩu của Việt Nam, giai đoạn 1995 – 2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=300" data-large-file="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9680" src="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png" alt="T-51" width="796" height="768" srcset="https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png 796w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=150&h=145 150w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=300&h=289 300w, https://mbachulski.com.files.wordpress.com/2022/02/t-51.png?w=768&h=741 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-51)

Bài 3. Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 1995-2014

Lúa

 

Vùng

Diện tích

(nghìn ha)

Sản lượng

(nghìn tấn)

1995

2005201419952005

2014

Đồng bằng sông Hồng

1238,1

1186,11122,85207,16398,4

6756,8

Đồng bằng sông Cửu Long3190,63826,34246,612831,719298,525244,2

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích và sản lượng lúa cả năm của vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 1995-2014.