Danh Bạ Điện Thoại Giảng Viên Ueh

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị
1 Lâm Thị Trúc Linh Trưởng khoa Khoa Kế toán
2 Hồ Thiện Quyền Phó Giám đốc Ban Giám đốc
3 Phạm Ngọc Phong Chánh văn phòng Văn phòng Phân hiệu
4 Lê Hoàng Phúc Giảng viên chính Khoa Kế toán
5 Trương Thị Nhi Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Tài chính – Ngân hàng
6 Nguyễn Phong Nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
7 Phạm Dương Phương Thảo Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
8 Trần Phương Thảo Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế
9 Lý Thị Minh Châu Giảng viên chính Viện Đào tạo quốc tế
10 Võ Hà Quang Định Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin
11 Nguyễn Tấn Khuyên Trưởng phòng Phòng Thanh tra – Pháp chế
12 Lê Thanh Loan Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế
13 Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế
14 Thái Trí Dũng Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế
15 Hay Sinh Giảng viên chính Khoa Kinh tế
16 Huỳnh Văn Thịnh Giảng viên chính Khoa Kinh tế
17 Lâm Mạnh Hà Giảng viên chính Khoa Kinh tế
18 Lê Ngọc Uyển Giảng viên chính Khoa Kinh tế
19 Lê Trung Cang Giảng viên chính Khoa Kinh tế
20 Ngô Hoàng Thảo Trang Giảng viên chính Khoa Kinh tế
21 Nguyễn Khánh Duy Giám đốc Chương trình Khoa Kinh tế
22 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giám đốc Chương trình Khoa Kinh tế
23 Trần Bá Thọ Giảng viên chính Khoa Kinh tế
24 Trần Bích Vân Giảng viên chính Khoa Kinh tế
25 Võ Đức Hoàng Vũ Giảng viên chính Khoa Kinh tế
26 Ngô Quang Huân Trưởng khoa Khoa Quản trị
27 Phan Quốc Tấn Trưởng bộ môn Khoa Quản trị
28 Nguyễn Tấn Trung Phó Trưởng bộ môn Khoa Quản trị
29 Đoàn Thanh Hải Giảng viên chính Khoa Quản trị
30 Ngô Thị Ánh Giảng viên chính Khoa Quản trị
31 Nguyễn Thị Bích Châm Giảng viên chính Khoa Quản trị
32 Đinh Tiên Minh Trưởng bộ môn Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing
33 Đinh Thị Thu Oanh Giảng viên chính Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing
34 Ngô Thị Hải Xuân Giảng viên chính Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing
35 Ngô Thị Ngọc Huyền Giảng viên chính Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing
36 Nguyễn Thị Dược Giảng viên chính Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing
37 Lê Quang Cường Trưởng bộ môn Khoa Tài chính công
38 Nguyễn Kim Quyến Phó Trưởng bộ môn Khoa Tài chính công
39 Trương Minh Tuấn Phó Trưởng bộ môn Khoa Tài chính công
40 Bùi Duy Tùng Giảng viên chính Khoa Tài chính công
41 Đặng Thị Bạch Vân Giám đốc Chương trình Khoa Tài chính công
42 Đặng Văn Cường Giảng viên chính Khoa Tài chính công
43 Nguyễn Phúc Cảnh Giảng viên chính Khoa Tài chính công
44 Nguyễn Thị Huyền Giảng viên chính Khoa Tài chính công
45 Tôn Thất Cảnh Hòa Giảng viên chính Khoa Tài chính công
46 Trần Trung Kiên Giám đốc Chương trình Khoa Tài chính công
47 Đinh Thị Thu Hồng Trưởng khoa Khoa Tài chính
48 Lê Thị Phương Vy Trưởng bộ môn Khoa Tài chính
49 Phùng Đức Nam Trưởng bộ môn Khoa Tài chính
50 Vũ Việt Quảng Trưởng bộ môn Khoa Tài chính
51 Dương Kha Phó Trưởng bộ môn Khoa Tài chính
52 Lê Thị Hồng Minh Phó Trưởng bộ môn Khoa Tài chính
53 Hoàng Thị Phương Anh Giảng viên chính Khoa Tài chính
54 Huỳnh Thị Cẩm Hà Giảng viên chính Khoa Tài chính
55 Quách Doanh Nghiệp Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Tài chính
56 Từ Thị Kim Thoa Giảng viên chính Khoa Tài chính
57 Hoàng Hải Yến Trưởng khoa Khoa Ngân hàng
58 Dương Tấn Khoa Phó Trưởng khoa Khoa Ngân hàng
59 Nguyễn Hữu Huân Trưởng bộ môn Khoa Ngân hàng
60 Nguyễn Từ Nhu Phó Trưởng bộ môn Khoa Ngân hàng
61 Phạm Khánh Duy Phó Trưởng bộ môn Khoa Ngân hàng
62 Phan Thu Hiền Phó Trưởng bộ môn Khoa Ngân hàng
63 Lại Tiến Dĩnh Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
64 Lê Nguyễn Quỳnh Hương Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
65 Lê Tấn Phước Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
66 Nguyễn Quốc Anh Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
67 Nguyễn Trung Thông Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Ngân hàng
68 Phạm Phú Quốc Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
69 Thân Thị Thu Thủy Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
70 Trần Thị Mộng Tuyết Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
71 Trần Anh Hoa Trưởng khoa Khoa Kế toán
72 Huỳnh Lợi Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
73 Phạm Quang Huy Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
74 Phạm Trà Lam Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
75 Trần Thị Thanh Hải Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
76 Lê Hoàng Oanh Phó Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
77 Phạm Thị Ngọc Bích Phó Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
78 Phan Thị Bảo Quyên Phó Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
79 Đào Tất Thắng Giảng viên chính Khoa Kế toán
80 Đậu Thị Kim Thoa Giảng viên chính Khoa Kế toán
81 Đoàn Văn Hoạt Giảng viên chính Khoa Kế toán
82 Lê Đình Trực Giảng viên chính Khoa Kế toán
83 Lê Đoàn Minh Đức Giảng viên chính Khoa Kế toán
84 Lê Thị Cẩm Hồng Giảng viên chính Khoa Kế toán
85 Lương Đức Thuận Giảng viên chính Khoa Kế toán
86 Nguyễn Bảo Linh Giảng viên chính Khoa Kế toán
87 Nguyễn Bích Liên Giảng viên chính Khoa Kế toán
88 Nguyễn Ngọc Dung Giảng viên chính Khoa Kế toán
89 Nguyễn Thị Kim Cúc Giảng viên chính Khoa Kế toán
90 Nguyễn Thị Phương Hồng Giảng viên chính Khoa Kế toán
91 Nguyễn Thị Thu Giảng viên chính Khoa Kế toán
92 Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên chính Khoa Kế toán
93 Phan Thị Thúy Quỳnh Giảng viên chính Khoa Kế toán
94 Trần Văn Thảo Giảng viên chính Khoa Kế toán
95 Trịnh Hiệp Thiện Giám đốc Chương trình Khoa Kế toán
96 Vũ Thu Hằng Giảng viên chính Khoa Kế toán
97 Trần Thị Tuấn Anh Phó Trưởng khoa Khoa Toán – Thống kê
98 Chu Nguyễn Mộng Ngọc Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
99 Hà Văn Sơn Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Toán – Thống kê
100 Hoàng Trọng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Toán – Thống kê
101 Nguyễn Thanh Vân Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
102 Nguyễn Văn Nhân Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
103 Nguyễn Văn Trãi Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
104 Phạm Hồng Danh Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
105 Đỗ Thị Bích Lệ Giảng viên chính Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
106 Huỳnh Văn Đức Giảng viên chính Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
107 Lê Ngọc Thạnh Giảng viên chính Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
108 Nguyễn Quốc Hùng Giảng viên chính Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
109 Bùi Xuân Thanh Trưởng khoa Khoa Khoa học xã hội
110 Bùi Văn Mưa Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học xã hội
111 Nguyễn Văn Sáng Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học xã hội
112 Trần Nguyên Ký Trưởng bộ môn Khoa Khoa học xã hội
113 Bùi Thị Huyền Giảng viên chính Khoa Khoa học xã hội
114 Hoàng Xuân Sơn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Khoa học xã hội
115 Lê Thị Ái Nhân Giảng viên chính Khoa Khoa học xã hội
116 Lưu Thị Kim Hoa Giảng viên chính Khoa Khoa học xã hội
117 Nguyễn Khánh Vân Giảng viên chính Khoa Khoa học xã hội
118 Nguyễn Thùy Dương Giảng viên chính Khoa Khoa học xã hội
119 Phạm Thành Tâm Giảng viên chính Khoa Khoa học xã hội
120 Phạm Thị Lý Giảng viên chính Khoa Khoa học xã hội
121 Dương Kim Thế Nguyên Trưởng khoa Khoa Luật
122 Nguyễn Thị Anh Phó Trưởng khoa Khoa Luật
123 Dương Mỹ An Giảng viên chính Khoa Luật
124 Đinh Công Khải Trưởng khoa Khoa Quản lý nhà nước
125 Trịnh Tú Anh Viện trưởng (thuộc Khoa) Khoa Quản lý nhà nước
126 Dương Thị Thúy Uyên Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Ngoại ngữ kinh tế
127 Nguyễn Phương Chi Giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ kinh tế
128 Nguyễn Thị Diệu Chi Giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ kinh tế
129 Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ kinh tế
130 Phan Xuân Thảo Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Ngoại ngữ kinh tế
131 Võ Đình Phước Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Ngoại ngữ kinh tế
132 Nguyễn Hoàng Lê Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực

Chuyên viên chính

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị
1 Cao Văn Tiến Giám đốc Ban Quản lý Ký túc xá
2 Huỳnh Thúc Định Phó Giám đốc Ban Quản lý Ký túc xá
3 Nguyễn Thái Bình Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
4 Nguyễn Thị Đoan Trân Phó Trưởng phòng Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
5 Hoàng Thị Thu Hiền Chuyên viên chính Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
6 Nguyễn Công Nam Chuyên viên chính Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
7 Trịnh Quốc Lâm Chuyên viên chính Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
8 Trần Anh Thanh Sơn Phó Chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng trường
9 Nguyễn Huy Hiệu Chuyên viên chính Phòng Quản trị nguồn nhân lực
10 Nguyễn Minh Trí Chuyên viên chính Phòng Quản trị nguồn nhân lực
11 Vũ Minh Hà Chuyên viên chính Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
12 Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
13 Nguyễn Hà Thạch Chuyên viên chính Phòng Đào tạo
14 Phạm Trung Tấn Chuyên viên chính Phòng Đào tạo
15 Trần Thị Thanh Tâm Chuyên viên chính Phòng Đào tạo
16 Nguyễn Thiện Duy Trưởng phòng Phòng Đào tạo thường xuyên
17 Đoàn Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo thường xuyên
18 Nguyễn Hoàng Sơn Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo thường xuyên
19 Nguyễn Đức Việt Chuyên viên chính Phòng Đào tạo thường xuyên
20 Nguyễn Ngọc Thái Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học
21 Thái Ngọc Hương Chuyên viên chính Viện Đào tạo Sau đại học
22 Trương Minh Kiệt Trưởng phòng Phòng Marketing – Truyền thông
23 Nguyễn Thị Kim Chi Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí
24 Đinh Thị Yến Oanh Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí
25 Ngô Vũ Hoàng Dương Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí
26 Nguyễn Ngọc Bảo Trúc Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí
27 Nguyễn Tú Văn Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí
28 Phạm Quang Huy Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí
29 Trần Thanh Hiếu Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí
30 Nguyễn Hạ Vũ Chuyên viên chính Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình
31 Trần Thanh Tâm Chuyên viên chính Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình
32 Nguyễn Toàn Xuân Nhã Chuyên viên chính Phòng Tài chính – Kế toán
33 Phan Ngọc Danh Phó Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
34 Ngô Thụy Minh Hiền Chuyên viên chính Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing
35 Nguyễn Thành Vinh Chuyên viên chính Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing
36 Trần Trọng Sỹ Chuyên viên chính Ban Giáo dục thể chất
37 Trần Lê Phúc Thịnh Chuyên viên chính Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
38 Trần Thế Hoàng Phó Chủ tịch thường trực mbachulski.com-Alumni mbachulski.com Alumni
39 Phạm Hữu Huỳnh Chuyên viên chính Công ty cổ phần Sài Gòn Kinh tế