Đề kiểm tra 1 tiết anh văn lớp 6 lần 1

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu ttê mê khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham mê khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 6 năm học tập 2021 - 2022 mới nhất | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Trọn cỗ 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 6 năm học tập 2021 - 2022 bao gồm giải đáp, tiên tiến nhất được biên soạn theo công tác sách new Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày, Cánh diều, Chân ttránh sáng tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ các bạn ôn tập và đạt điểm trên cao trong những bài bác thi Tiếng Anh 6.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết anh văn lớp 6 lần 1


- Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

Sở đề thi Tiếng Anh lớp 6 - Cánh diều


- Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6 - Chân trời sáng tạo


- Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

A.VOCABULARY 

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. lamps B. desks C. lights D. legs

2. A. brother B. nose C. sofa D. poster

3. A. finger B. leg C. neck D. elbow

4. A. mouth B. house C. country D. about

5. A. subject B. music C. study D. lunch

II. Find the odd A, B, C or D. 

1. A. chair B. apartment C. villa D. house

2. A. fridge B. cooker C. microwave D. bedroom

3. A. classrooms B. students C. teachers D. streets

4. A. confident B. sport C. hard-working D. creative

5. A. calculator B. notebook C. teacher D. rubber

B . USE OF ENGLISH: 

III. Choose the correct answer A, B, or C 

1. There four chairs và a table the middle of the room.

A. are – in B. are – at C. is – on D. is – in

2. Can you me the book, please?

A. move sầu B. pass C. have D. turn

3. Would you lượt thích some juice?

A. drink B. drinking C. lớn drink D. drank

4. My best friover is kind & . He often makes me laugh.

A. funny B. nice C. shy D. boring

5. At break time, I go to the library và books.

A. go B. read C. play D. listen

6. Our class is going khổng lồ a picnic at the zoo on Saturday. 

A. have sầu B. take C. pass D. go

7. The school year in Viet Nam starts ________ September 5th.

A. in B. on C. at D. since

8. Students live sầu & study in a ________ school. They only go home at weekends.

A. secondary B. international C. boarding D. private

9. ‘What are you doing this Saturday?’ ‘I’m ________ camping with some friends.

A. having B. going C. doing D. playing

10. Nam football now. He’s tired.

A. doesn’t play B. plays C. is playing D. isn’t playing

IV. Use correct tense of the verbs in the following sentences.

1. I (watch) TV about 3 hours a day.

2. We (play) tennis now 

3. Minch sometimes (practise) the guitar in his room.

4. She (have) black hair.

5. Look at the girl! She (ride) a bike.

C. READING:

V. Read the text and answer T or F:

My name’s Quan. One of my best friends is Phong. He is my classmate and we always go to school together. Phong is twelve sầu. He’s tall và rather thin. He has short curly black hair and brown eyes. Phong is funny & friendly. I like being with hyên ổn because he always makes me laugh. He is also very sporty & plays football & basketball very well. We often play basketball và football at the weekover. He loves listening lớn music & playing the guitar. I can’t play the guitar but I love sầu music, too. Phong doesn’t like computer games. He likes playing with his friends in the street. Phong is a very good student. His favourite subject is Maths. He’s not good at Science but he studies hard khổng lồ pass it.

True False

1. Quan and Phong are studying in the same class.
2. Phong is tall & not fat.
3. Phong’s hair is straight & blachồng.
4. Phong likes playing sports.
5. Quan dislikes playing the guitar.

VI. Read the letter from George. Choose the correct answer: A, B or C.

Dear Sergio, 

How (l) you? (2) you want to know about a typical day at my school? I always (3) khổng lồ school with my brother và my friover Steve. School starts at 7 o"cloông chồng. (4) the morning, we have sầu five lessons, usually different subjects. I go trang chủ at 11.40. Then we have sầu lunch. I (5) have lunch at school. In the afternoon, there are three lessons. My favourite subject is Geography. After school, we often play football. What about you?

Bye for now, 

George 

1. A. vày B. go C. are

2. A. Does B. Do C. Are

3. A. walk B. walks C. walking

4. A. On B. In C. At

5. A. don’t B. not C. doesn’t

D. WRITING:

VII. Rearrange the words khổng lồ make correct sentences. 

1. now/ They/ English/ studying/ are/ .

____________________________________________________________________________________ 

2. school/ your/ there/ How many/ students/ are/ in/? 

____________________________________________________________________________________ 

3. has/Hoa/hair/ long/ brown/. 

____________________________________________________________________________________ 

4. There/ beautiful garden/ left/ Ba"s house/ a/ to/ is/ the/ of/.

____________________________________________________________________________________ 

5. do/ you/ What/ after/ do/ school/ ?/, Mai 

____________________________________________________________________________________ 

ĐÁPhường. ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

40 câu, mỗi câu đúng được 0,25 điểm. Tổng 10 điểm

I.

1

2

3

4

5

D

A

A

C

B

II.

1

2

3

4

5

A

D

D

B

C

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

A

B

A

B

C

B

D

IV.

1. watch

2. are playing

3. practises

4. has

5. is riding

V.

1

2

3

4

5

T

T

F

T

F

VI.

1

2

3

4

5

C

B

A

B

A

VII.

1.They are studying English now.

2.How many students are there in your school?

3.Hoa has long brown hair.

4.There is a beautiful garden lớn the left of Ba’s house.

5.What bởi vì you vì chưng after school, Mai?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

I. Choose the best answers

1. How many ......................... are there?

A. book

B. books

C. a book

D. the book

2. They are in their ………….. room.

A .living

B. lớn live sầu

C. live

D. to lớn live

3.Thu: What’s her name ? - Lan: ……………………

A. His name’s Hoa 

B. My name’s Hoa

C. Your name’s Hoa

D. Her name’s Hoa

4. He is ……………

A. doctors

B. teachers

C. an engineer

D. students

5. Twenty - two + thirty-seven = ……………............

A. Fifty- six

B. Fifty-nine

C. Fifty- seven

D. Fifty- eight

6. A: Are they twelve sầu ? - B:………….

Xem thêm: Mẫu Công Văn Đề Nghị Khen Thưởng Tập Thể Và Cá Nhân Hội Sv Xuất Sắc Năm Học 2017

A.Yes, he is

B. No, he isn’t

C. No, they aren’t 

D. Yes, we are

7. I live sầu............. Can Tho đô thị.

A. on

B. in

C. at

D. with

8 .A: ………….. are you? - B: I’m fine, thanks.

A. What

B. Where

C. Who

D. How

9. A: How old are you ?

A. He’s eleven

B. I’m fine

C. I’m eleven years old

D. She’s eleven years old

10. - Miss Hoa: Goodmorning, class. - Children : …………………….

A.Good afternoon, teacher

B. Good evening, teacher

C. Hi,teacher

D. Good morning, teacher

II. Read the passage and answer the questions

My name’s Ba. I’m a student. .This is my family. There are four people in my family : my father, my mother , my sister and me. My father is fifty years old .He’s a doctor. My mother is forty-six .She’s a nurse. My sister is a student.

1.What’s his name ?

…………………………………………………………………

2. How old is his father?

…………………………………………………………………

3. How old is his mother ?

…………………………………………………………………..

4. What does she do?

………………………………………………………….............

III. Give sầu the correct size of verbs 

1.Mr Tan and Miss Lien (be) …………….. teachers .

2. I (live) ....................... in Ha Noi. 

3. That ( be) .......................... my classroom.

4. I (be) .................... a student.

IV. Find the mistake in each sentence & correct it

1. My school is in the thành phố. They is big.

2. We have English at Monday và Friday .

3. My mother often get up at 6.00 o’clochồng in the morning.

4. What does Mr. Minh travel to work?

5. I’m hungry. I’d lượt thích some chicken & some rices.

6. What are you going bởi on the weekend?

7. The Nile River is the longer river in the world.

8. We are burning too many coal, oil and gas.

9. She cooks in the kitchen now .

10. We have lots of beautiful beach.

ĐÁP.. ÁN

I.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - C; 5 - B; 

6 - C; 7 - B; 8 - D; 9 - C; 10 - D; 

II.

1 - His name is Ba. 

2 - He is fifty years old. 

3 - She is forty - six years old. 

4 - She is a nurse.

III.

1 - are; 2 - live; 3 - is; 4 - am; 

IV.

1 - They thành It;

2 - at thành on;

3 - get thành gets;

4 - What thành How; 

5 - rices thành rice;

6 - vị thành to lớn do; 

7 - longer thành longest; 

8 - many thành much; 

9 - cooks thành is cooking;

10 - beach thành beaches;

Phòng Giáo dục với Đào sản xuất ...

Đề thi Giữa kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phân phát đề)

(Đề số 1)

I. Indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation

1. A. cleaner B. woman C. mother D. man

2. A. nicer B. safer C. about D. any

3. A. cheaper B. bigger C. compete D. tutor

4. A. larger B. enter C. grammar D. verb

II. Put the verbs in brackets in the correct form 

1. I (not be) ________ at school at the weekkết thúc.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

III. Rewrite the complete sentence using the adverb of frequency in brackets in its correct position.

1. They go to lớn the movies. (often)

2. She listens to lớn classical music. (rarely)

3. He reads the newspaper. (sometimes)

4. Sara smiles. (never)

5. She complains about her husband. (always)

6. I drink coffee. (sometimes)

7. Frank is ill. (often)

8. He feels terrible (usually)

9. I go jogging in the morning. (always)

10. She helps her daughter with her homework. (never)

IV. Choose the letter A, B, C or D lớn answer these following questions

Charles is twelve sầu years old. He lives in a modern villa in the suburb of the city. His father is a manager. His mother is a secretary. And he is a student. The villa is next lớn a large shopping center so it’s very convenient. There is a big backyard where they can sit and have afternoon tea. His mother often buys some flowers because there is a flower cửa hàng opposite their house. At Tet, they often go khổng lồ the historic pagodomain authority near their villa.