Disgusting Là Gì

Some say he"d been sleeping through the ages... that he"d retreated from a world he"d become disgusted with.

Bạn đang xem: Disgusting là gì


Một vài kẻ bảo rằng hắn đang ngủ một giấc mộng dài qua bao đời rằng hắn vẫn thoái ẩn ngoài cái nhân loại cơ mà hắn thấy tởm tởm.
Yes, the League of Nations, along with its successor, the United Nations, truly became an idol, a “disgusting thing” in the sight of God & of his people.
Đúng vậy, Hội Quốc Liên, cùng rất tổ chức kế vị là Liên Hợp Quốc, đang thật sự biến đổi một tượng thần, một “sự gớm-ghiếc” trước đôi mắt Đức Chúa Ttách và dân ngài.
In addition, many of these emotions, including happiness, sadness, anger, fear, surprise, disgust, shame, anguish & interest are universally recognized.
Thêm vào kia, đa phần hầu như xúc cảm tiếp sau đây, bao hàm hạnh phúc, đau đớn, khó chịu, lo sợ, ngạc nhiên, khó tính, xấu hổ, cực khổ cùng thích thú mang ý nghĩa thế giới.
21 Daniel was told: “From the time that the constant feature has been removed và there has been a placing of the disgusting thing that is causing desolation, there will be one thous& two hundred và ninety days.”
21 Đa-ni-ên được trả lời: “Từ kỳ trừ-quăng quật của-lễ thiêu hằng dưng và sự gớm-ghiếc làm cho hoang-vu sẽ được lập lên, thì sẽ có được một ndở người nhì trăm chín mươi ngày”.
When we were first investigating the role of disgust in moral judgment, one of the things we became interested in was whether or not these sorts of appeals are more likely to work in individuals who are more easily disgusted.
khi Cửa Hàng chúng tôi lần đầu tiên khảo sát sứ mệnh của sự kinh tởm vào bài toán đánh giá đạo đức nghề nghiệp, một trong số những điều khiến Cửa Hàng chúng tôi quan tâm là liệu gồm hay là không vấn đề đó hay thấy hơn sinh hoạt những người dân dễ dàng Cảm Xúc gớm tởm hơn.
Word of mouth eventually gave sầu Birdemic attention from horror movie websites Dread Central và Bloody Disgusting, while the trailer was featured on the July 30 episode of G4"s Attaông chồng of the Show.

Xem thêm: Làm Thế Nào Khi Máy In Bị Kẹt Giấy Và Cách Khắc Phục Nhanh Nhất


Nhờ sự truyền mồm, phần đa trang web siêng về phyên kinh dị như Dread Central với Bloody Disgusting, đang biết đến bộ phim truyện, trong những khi một đoạn trailer tiếp thị tập phim được đưa lên chương trình Attachồng of the Show ngày 30 mon 7 của đài G4.
Disgusted with the corrupt clergy, many other Catholics followed hyên ổn và became itinerant preachers.
chán ghét mặt hàng giáo phẩm đồi bại, không ít người Công giáo không giống đi theo ông và trở nên những người dân rao giảng giữ động.
We have khổng lồ resort to lớn experimental methods lớn answer this, và so what we can vì is actually bring people into lớn the lab và disgust them and compare them to a control group that hasn"t been disgusted.
Chúng tôi sẽ phải nhờ mang lại những phương pháp thực nghiệm nhằm trả lời câu hỏi này, và bởi vậy phần lớn gì công ty chúng tôi có thể làm cho là thực thụ gửi đều fan vào những chống thể nghiệm với kì thị chúng ta mặt khác đối chiếu chúng ta với một đội nhóm kiểm soát hầu hết vật dụng nhưng mà không biến thành kì thị.
* Thus, Christendom became more than ever a part of this world —a disgusting apostasy in Jehovah’s eyes. —John 17:14; James 4:4.
* Vì vậy, hơn khi nào hết những tôn giáo từ bỏ xưng theo đấng Christ đổi thay một phần của trần thế này—một sự bội đạo kinh tởm trước mắt Đức Giê-hô-va (Giăng 17:14; Gia-cơ 4:4).
On another occasion Jesus said lớn these Pharisees: “You are those who declare yourselves righteous before men, but God knows your hearts; because what is lofty aao ước men is a disgusting thing in God’s sight.” —Luke 16:15.
Một lần khác, Giê-su nói trực tiếp với những người Pha-ri-si: “Các ngươi có tác dụng cỗ công-bình qua mặt fan ta, tuy vậy Đức Chúa Ttách biết lòng những ngươi; vì sự fan ta tôn-trọng là sự việc gớm-ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời” (Lu-ca 16:15).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M