HỆ THỐNG THƯ TÍN ĐIỆN TỬ TỈNH AN GIANG

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 63/2016/QĐ-UBND

An Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TỈNHAN GIANG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Tổ chứcchính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thôngtin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệthông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụngdịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Chỉ thị số34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăngcường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc SởThông tin và truyền thông tại Tờ trình số 55/TTr-STTTT ngày 01 tháng 9 năm2016.

Bạn đang xem: Hệ thống thư tín điện tử tỉnh an giang

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang tronghoạt động của cơ quan nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2016. Quyết định này thay thế Quyết định số50/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh An Giang về việc banhành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động cơ quannhà nước; bãi bỏ Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnhAn Giang về tăng cường sử dụng thư điện tử trong các hoạt động của cơ quan nhànước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban,ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cánhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Bình

QUY CHẾ

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆNTỬ TỈNH AN GIANG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 củaỦy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi, đối tượng áp dụng

1. Quychế này quy định việc thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnhAn Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân tỉnh; các ban, ngành, hội tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đâygọi tắt là tổ chức) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtrong các tổ chức (sau đây gọi tắt là cá nhân) tham gia thiết lập vàsử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan,đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Giảithích thuật ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữdưới đây được hiểu như sau:

1. Thưđiện tử là một thông điệp gửi từ máy tính này đến một máy tính khác trênmạng máy tính, mang nội dung cần thiết từ người gửi đến người nhận.

2. Hộpthư điện tử là tập hợp các thư mục chứa các thư điện tử, mỗi hộp thư điện tửđược gắn với một địa chỉ thư điện tử.

3. Tàikhoản thư điện tử là thông tin bao gồm địa chỉ thư điện tử vàmật khẩu để truy nhập vào hộp thư điện tử thực hiện gửi nhận thưđiện tử.

Xem thêm: Cách Cố Định 1 Hàng Trong Excel, Cố Định Cột Trong Excel, Cách Cố Định Dòng Và Cột Nâng Cao Trong Excel

4.Hộp thư cá nhân là hộp thư điện tử thuộc Hệ thống thư điện tửtỉnh An Giang cấp cho cá nhân.

5. Hộpthư đơn vị là hộp thư điện tử thuộc Hệ thống thư điện tử tỉnh AnGiang cấp cho tổ chức để sử dụng chung.

6. Mạng truyền số liệu chuyêndùng của cơ quan Đảng và nhà nước là mạng kết nối cáccơ quan Đảng, Chính phủ và Quốc hội tại Trung ương, các Bộ và cơ quan ngang Bộ,Văn phòng Tỉnh/Thành ủy, Văn phòng Huyện/thị ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành, Ủyban nhân dân quận/huyện, sở, ban, ngành tại các địa phương (Công văn số2336/BTTTT-ƯDCNTT ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông vềviệc hướng dẫn kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảngvà nhà nước).

7. Tạm khóa hộp thư điệntử là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuậttrên Hệ thống thư điện tử, để tạm thời không cho phép người dùng sửdụng truy nhập hộp thư điện tử.

8. Phần mềm quản lý thưđiện tử là phần mềm hỗ trợ người dùng duyệtthư điện tử; cho phép quản lý, truy cập, đồng bộ nhiều hệ thống thưđiện tử; cho phép làm việc ngoại tuyếngiúp người dùng lưu trữ thư điện tử trên máy để có thể duyệt khi không có kếtnối Internet.

Điều 3.Nguyên tắc định dạng

1. Các thông tin điện tử trao đổitrong hệ thống thư điện tử của tỉnh thực hiện theo Quyếtđịnh số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việcthống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909: 2001 trongtrao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước.

2. Tiêu chuẩn về truy cập thôngtin thực hiện theo quy định tại Thông tư số22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông vềviệc ban hành Danh mục tiêu chuẩnkỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

3. Ngôn ngữsử dụng trong thư điện tử bằngngôn ngữ tiếng Việt có dấu, chỉ sửdụng ngoại ngữ trong các giao dịch với nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài.

Điều 4. Hệthống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nướctrên địa bàn tỉnh An Giang

1. Hệ thống thư điện tử tỉnhAn Giang (sau đây gọi tắt là Hệ thống thư điện tử công vụ) là hệthống thông tin dùng chung của tỉnh An Giang; cho phép tổ chức, cá nhângửi nhận thông tin dưới dạng thư điện tử thông qua mạng máy tính.

2. Hệ thống thư điện tử côngvụ bao gồm tập hợp hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, phần mềmquản lý thư điện tử được thiết lập và vận hành trên hạ tầng kỹthuật trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh An Giang, có tên miền là