HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH

Hướng dẫn Số: 62/HD-CCB ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Hội Cựu binh sĩ tỉnh về câu hỏi xúc tiến thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc lãnh đạo Đại hội Hội CCB những cấp vào Tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017

Bạn đang xem: Hướng dẫn tổ chức đại hội cựu chiến binh

Approved
Hướng dẫn Số: 63/HD-CCB ngày 12 mon 8 năm 2011 của Hội Cựu chiến binh thức giấc về Quy trình công tác làm việc nhân sự Ban chấp hành Hội CCB những cấp nhiệm kỳ 2012-2017
Approved
Hướng thừa nhận số 75/HDTT-CCB ngày 12 mon 7 năm 2011 của Hội CCB đất nước hình chữ S về Về Đại hội những cấp cho, tiến tới Đại hội cả nước lần thiết bị V Hội CCBđất nước hình chữ S (Đã được Hội nghị BCH TW lần thiết bị 8 thông qua ngày 7 tháng 7/2011)
Approved
Approved
Approved

Xem thêm: Giải Bài 4: Cơ Thể Chúng Ta Được Hình Thành Như Thế Nào? ? Giáo Án Khoa Học 5

Kế hoạch Số : 107 /HD-CCB ngày 14 mon 04 năm 2011 của Hội Cựu binh sĩ tỉnh về Chuẩn bị với tổ chức Đại hội các cấp cho Hội CCB thức giấc Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2012-2017
/ct/cms/Convert/dichvucong/_layouts/VisioWebAccess/VisioWebAccess.aspx?listguid=ListId&itemid=ItemId&DefaultItemOpen=1
javascript:commonShowModalDialog('SiteUrl/_layouts/itemexpiration.aspx?ID=ItemId&List=ListId', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid)if(pageid == 'hold') STSNavigate(unescape(decodeURI('SiteUrl'))+'/_layouts/hold.aspx?ID=ItemId&List=ListId'); return false; if(pageid == 'audit') STSNavigate(unescape(decodeURI('SiteUrl'))+'/_layouts/Reporting.aspx?Category=Auditing&backtype=item&ID=ItemId&List=ListId'); return false; if(pageid == 'config') STSNavigate(unescape(decodeURI('SiteUrl'))+'/_layouts/expirationconfig.aspx?ID=ItemId&List=ListId'); return false;, null); return false;
/ct/cms/Convert/dichvucong/_layouts/formhệ thống.aspx?XsnLocation=ItemUrl&OpenIn=Browser&Source=Source
/ct/cms/Convert/dichvucong/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation=ItemUrl&OpenIn=Browser&Source=Source
/ct/cms/Convert/dichvucong/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation=ItemUrl&OpenIn=Browser&Source=Source
/ct/cms/Convert/dichvucong/_layouts/formhệ thống.aspx?XmlLocation=ItemUrl&OpenIn=Browser&Source=Source
/ct/cms/Convert/dichvucong/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation=ItemUrl&OpenIn=Browser&Source=Source