MẪU PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

Thầy cô cần điền rõ thông tin cá nhân, kết quả tự đánh giá và có phần dành riêng cho viên chức quản lý đánh giá. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức cho các ngành nghề khác. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của mbachulski.com:


Phiếu đánh giá, phân loại viên chức giáo viên năm 2021


Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………

Chức vụ, chức danh:………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu phiếu tự đánh giá công chức

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm việc:………………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:………………………………………………………………….

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Tự xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…., ngày....tháng....năm....NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…., ngày....tháng....năm....NGƯỜI NHN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…, ngày....tháng....năm.... NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn viết phiếu đánh giá phân loại viên chức năm 2021

1. Chính trị tư tưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

3. Tác phong, lề lối làm việc

Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

Chấp hành sự phân công của tổ chức;Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vịXây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Lưu ý: Cần đánh giá chính xác, khách quan và trung thực thì từ đó bản thân viên chức mới thấy rõ được những ưu điểm và những hạn chế của mình. Dựa trên đó viên chức mới có thể đánh giá đúng trong mục tự xếp loại chất lượng tương ứng là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên - Mẫu 1

UỶ BAN NHÂN DÂN TP..........TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2021

Họ và tên: .................................……

Chức danh nghề nghiệp: Giáo Viên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu Học ….

Hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Tiểu học hạng 2; Bậc: 4/9 ; Hệ số lương: 3.33

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

- Luôn thể hiện tính chủ động, sáng tạo, đảm bảo hòan thành nhiệm vụ được giao.

- Trong thực hiện nhiệm vụ bản thân luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Luôn thể hiện tính chủ động, sáng tạo, đảm bảo hòan thành nhiệm vụ được giao.

- Thành tích khi được phân công:

+ Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường năm học........

+ Xếp loại Hoàn thành Bồi dưỡng thường xuyên.

- Kiểm tra chuyên đề đạt loại: Tốt

- Ngày giờ công: Đảm bảo đầy đủ, không bỏ giờ, bỏ lớp. Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy.

- Đạt trình độ đào tạo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo dạy đúng nội dung chương trình và kế hoạch dạy học. Chuẩn bị bài lên lớp cẩn thận theo hướng đổi mới.

- Thường xuyên tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

- Bản thân tôi tuyệt đối không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.


- Tôi luôn luôn có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân qua các tiết dự giờ đồng nghiệp và tham dự chuyên đề của nhà trường tổ chức.

- Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, nhân dân và học sinh tín nhiệm.

- Sống mẫu mực, trong sáng; có uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

- Tôi luôn trung thực với mọi chế độ báo cáo, kết quả giảng dạy, và kết quả đánh giá học sinh.

- Trong môi trường tập thể tôi luôn đề cao tinh thần đoàn kết với mọi người, lúc nào tôi cũng có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trong khi tiếp xúc với nhân dân tôi luôn giữ thái độ đúng mực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học sinh.

- Tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo lúc nào cũng được tôi đặt lên hàng đầu hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

- Bản thân tôi luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh luôn nhắc nhở người thân trong gia đình chấp hành tốt pháp luật, thực hiện theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Tự bản thân có tinh thần tốt trong việc tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, luôn giữ gìn tư cách đạo đức, thực hiện sớm và nghiêm túc cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan, hòa đồng vui vẻ, gần gũi với mọi người, có thái độ và tinh thần phục vụ nhân dân tốt.

- Quan hệ tốt với nhân dân tại nơi cư trú, được nhân dân yêu mến.

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

.........................................................................................................................

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

.........................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu: Nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhược: Đôi khi chưa khéo trong xử lí công việc.

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày....tháng ... năm 2021Viên chức tự đánh giá

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:


.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ngày....tháng … năm 2021Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ngày … tháng … năm 2021

Thủ trưởng đơn vị

……........................

Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên - Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT..........

TRƯỜNG THCS.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨCNăm 2021

Họ và tên: ..............................................

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II

Đơn vị công tác: Trường THCS...................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

- Về tư tưởng chính trị

+ Bản thân tôi luôn chấp hành tốt mọi chủ trương , đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

+ Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai ngạt lí tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

+ Luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và chính sách tại địa phương.

+ Tham gia học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng đầy đủ, tích cực.

2. Đạo đức, lối sống:

+ Bản thân luôn luôn thực hiện và học tập làm theo theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

+ Không dao động trước những khó khăn thử thách

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, mẫu mực

+ Có tinh thần đoàn kết, có lối sống trong sạch, giản dị, hòa nhã với đồng nghiệp trong cơ quan.

+ Có mối quan hệ tốt với nhân dân, học sinh cùng gia đình thực hiện tốt các quy định của nhà nước và địa phương nơi cư trú.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

+ Luôn viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng cũng như chính sách pháp luật của Nhà nước.

Xem thêm: Dich Vu Giặt Ủi Giao Nhận Tận Nơi Tốt Nhất Tp, Dịch Vụ Giặt Ủi, Giặt Hấp, Giao Nhận 2 Chiều


+ Luôn tự giác học tập không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

+ Nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt đảng.

- Luôn đấu tranh, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

+Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

* Về công tác giảng dạy:

- Tôi được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn Tiếng Anh từ 6- 9, kiêm chi hội trưởng khuyến học, tổ phó tổ KH-XH.

- Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định .

- Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra .

- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực cũng như chuyên môn nghiệp vụ.

- Trong cơ quan trường học bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao. Hết lòng hết sức với công việc được giao.

- Ý thức trách nhiệm cao, tự giác trong lao động, học tập, công tác.

- Luôn quan tâm, gần gũi với học sinh, rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp của học sinh.

- Thường xuyên tham mưu giúp đỡ tổ trưởng , các thành viên trong tổ để ngày càng chất lượng đi lên

Trong quá trình công tác, bản thân luôn có ý thức trách nhiệm công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc. Tôi luôn thực hiện công việc đúng giờ, đúng kế hoạch nhà trường đề ra. Vì vậy tôi đã đạt được những thành tích như sau:

+ Khối 6 đạt 78% trên trung binh trở lên. Trong đó khá giỏi chiếm 20%.

+ Khối 7 đạt 80% trên trung bình trở lên. Trong đó khá giỏi chiếm 35%.

+ Khối 8 đạt 75% trên trung bình trở lên. Trong đó khá giỏi chiếm 25%.

+ khối 9 đạt 74% trên trung bình trở lên. Trong đó khá giỏi chiếm 28%.

- So với kết quả năm trước thì tỉ lệ học sinh khá, giỏi ,trung bình cao hơn năm trước. Đó cũng là kết quả nỗ lực phấn đấu của cả thầy và trò cũng như việc giúp đỡ của đơn vị mình.

* Công tác hoạt động khuyến học khuyến tài.

- Kết hợp với ban ngành trong xã chi hội khuyến học đã tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương về công tác khuyến học khuyến tài.

- Thông qua các cuộc họp PHHS tổ chức tuyên truyền rộng đến Cha Mẹ học sinh về các tiêu chí hoạt động của Chi hội, ý nghĩa của việc đăng ký gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học.

- Chi hội đã tham mưu với lãnh đạo địa phương để củng cố, xây dựng hoàn thiện tổ chức Hội trên địa bàn.

- Kết hợp tốt với các Đoàn thể trong xã trong việc vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp tặng quà và học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Tổ chức vận động học sinh đến trường, quan tâm, giúp đỡ học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học.

- Thưởng và hỗ trợ cho GV trong phong trào bồi dưỡng HS giỏi :

- Thưởng cho học sinh Tiên tiến, học sinh Giỏi và học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.

* Về công tác quần chúng đoàn thể:

- Có mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với Đảng uỷ cơ sở cũng như chi bộ nơi cư trú.

- Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị công tác.

- Bản thân tôi không ngừng học tập, nghiên cứu. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Giữ mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội tốt nhằm thực hiện phương châm phối kết hợp giáo dục học sinh. Có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục

vụ nhân dân, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

a. Ưu điểm

+ Ý thức trách nhiệm cao, tự giác trong lao động, học tập, công tác.

b. Hạn chế, khuyết điểm

- Về công tác giảng dạy:

+ Chưa thực sự giành nhiều thời gian đầu tư vào chuyên môn, đôi khi còn chưa mạnh dạn.


+Tinh thần phê và tự phê chưa cao.

- Về tham gia công tác xã hội:

+ Chưa thực sự có quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân.

- Còn nể nang, e dè, ngại va chạm.

2. Tự xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

....., ngày…...tháng.......năm…….... NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

....., ngày....tháng…...năm……..NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

...............................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

...............................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

......, ngày......tháng…...năm…......NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên - Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT......

TRƯỜNG TH......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2021

Họ và tên:.....................................................................

Chức danh nghề nghiệp:...............................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học.................................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung phù hợp với đối tượng học sinh; đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới - lấy học sinh làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

Công tác giảng dạy, giáo dục học sinh là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng, nên bản thân luôn đề cao công tác giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả giờ dạy.

Kết quả đánh giá định kì cuối năm học ........ của lớp ...... cụ thể như sau:

Sĩ sốĐánh giá môn học và HĐGDĐánh giá năng lực và phẩm chất
THCTĐC
SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%
261246%1454%01246%1454%0

Bản thân luôn luôn thường xuyên nghiên cứu, vận dụng các văn bản của ngành, lĩnh vực trong công tác; thực hiện chỉ đạo của Chuyên môn và BGH để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp: Tốt.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

- Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

- Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

- Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

- Tôn trọng học sinh, lắng nghe các ý kiến, quan tâm đến cảm xúc của học sinh, không làm cho các em bị lệ thuộc.

- Tạo bầu không khí học tập tự giác, cởi mở, khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo học tập, tạo cơ hội công bằng đối với tất cả học sinh.

- Trong giao tiếp với công dân, phụ huynh học sinh tại trường luôn có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh.

- Trong quan hệ đồng nghiệp luôn chân thành, thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ vì sự nghiệp giáo dục chung của nhà trường.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn thực hiện phương châm "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật".

- Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chính sách, Pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao, nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể, đi đầu trong các phong trào thi đua của Đoàn - Hội - Đội.

- Thực hiện nghiêm những việc cán bộ, viên chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.