NỘI DUNG LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐƯỢC THỂ Ở ĐÂU

Một trong những điểm nhấn nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII là gắn xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Điều này xuất phát từ việc nhìn nhận, đánh giá khách quan về thực trạng công tác Đảng và hệ thống chính trị của Việt Nam trong thời gian qua. Những điểm nhấn quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa to lớn đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Bạn đang xem: Nội dung lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị được thể ở đâu


*

GẮN XÂY DỰNG ĐẢNG VỚI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Sở dĩ tại Đại hội XIII và đặc biệt là ở Hội nghị Trung ương 4, Đảng ta gắn xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là do: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bốn nguy cơmà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liềnvới xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”(3). Do đó, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là điều kiện, là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và có sự liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng.

Ngoài ra, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh sẽ góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức chính trị - xã hội do Đảng lãnh đạo. Qua đó, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữaĐảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Thực tiễn cho thấy, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau; trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò hạt nhân, quan trọng vì Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đến lượt mình, khi Nhà nước vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố sẽ phát huy vai trò tham gia, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, chỉ khi nào Nhà nước mạnh, liêm chính, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy mạnh mẽ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình thì mới đưa được những đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

*

Đánh giá vai trò, tác động của việc xây dựng hệ thống chính trị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã nhấn mạnh, trong thời gian qua đã “huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”(4). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng hệ thống chính trị gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn những hạn chế nhất định như “Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên chưa hiệu quả; chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”(5). Đây là những nhận định rất khách quan, trên tinh thần “nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật” luôn được Đảng ta quán triệt nghiêm túc. Những hạn chế đó đã đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục gắn xây dựng hệ thống chính trị với xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Với những quan điểm chỉ đạo rất cụ thể, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đánh dấu một bước tiến mới trong quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Những quan điểm đó một mặt cho thấy sự quyết tâm cao độ của Đảng, song cũng đồng thời tiếp thêm sức mạnh, nâng cao ý chí và bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh chống những biểu hiện quy thoái, tiêu cực góp phần làm cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

ĐỀ CAO CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta đã đề mục tiêu quan trọng, đó là: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Để thực hiện được mục tiêu đó, cần tập trung thực hiện những giải pháp chủ yếu như sau:

Một là,đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Để công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạt hiệu quả cao, cần đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị. Gắn lý luận với thực tiễn; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học các môn khoa học lý luận chính trị; cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương; tiến hành đồng thời việchọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Xem thêm: Dự Án Vincity Gia Lâm Nằm Ở Đâu Tại Hà Nội, Địa Chỉ Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội Ở Đâu

Cùng với đó, cần phải chú trọng đến việc đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, như Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã chỉ rõ: “Nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên, đạo đức công vụ, chuẩn mực, giá trị con người Việt Nam phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng và nhân dân”(6).

*

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng_Ảnh: TTXVN

Hai là,tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để có được đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” ngang tầm nhiệm vụ, trước hết cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có năng lực, trình độ, tính chuyên nghiệp cao, dù ở bất cứ vị trí công tác nào cũng phải “đúng vai”, “thuộc bài” để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Ba là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm để làm trong sạch bộ máy Nhà nước.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý những cán bô, đảng viên có biểu hiện vi phạm như chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực… Đẩy mạnh xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm...

Để góp phần làm trong sạch bộ máy Nhà nước, Đảng ta cũng nhấn mạnh đến việc cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán phải có “bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí đấu tranh, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn sâu, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

*

Bốn là,phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trước hết cần tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò, sự tham gia, giám sát của nhân dân trong xây dựng, ban hành,tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tổ chức có hiệu quả, thực chất việc nhân dân tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị;phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên./.