0312552623

mbachulski.comỤC LỤC VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAmbachulski.com Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Số: 02/2010/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 01 mbachulski.comon 02 nămbachulski.com 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG VĂN HÓAVÀ THÔNG TIN QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn uống cứ đọng Luật Tổ chức Hội đồngquần chúng. # với Ủy ban dân chúng ngày 26 mbachulski.comon 11 nămbachulski.com 2003;Cnạp năng lượng cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 mbachulski.comon 11 nămbachulski.com 2008 của Quốc hội khóa XIIvề triển khai thử nghiệmbachulski.com ko tổ chức triển khai Hội đồng quần chúng thị trấn, quận, phường;Cnạp năng lượng cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 mbachulski.comon 0mbachulski.comột nămbachulski.com 2009 của Ủy ban Thườngvụ Quốc hội khóa XII về kiểmbachulski.com soát và điều chỉnh trách nhiệmbachulski.com, quyền lợi của Hội đồng nhân dân, Ủyban quần chúng. # thức giấc, đô thị trực trực thuộc Trung ương và điều khoản trách nhiệmbachulski.com, quyềnhạn, tổ chức mbachulski.comáy bộ của Ủy ban dân chúng huyện, quận, phường khu vực ko tổ chức triển khai Hộiđồng quần chúng. # thị xã, quận, phường;Căn cđọng Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 mbachulski.comon 02 nămbachulski.com 2008 của nhà nước quy địnhtổ chức triển khai những cơ sở chuyên mbachulski.comôn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị làng, thànhphố nằmbachulski.com trong tỉnh;Căn cứ đọng Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 nămbachulski.com 2008của Sở Vnạp năng lượng hóa, Thể thao và Du kế hoạch - Bộ Nội vụ trả lời chức năng, trọng trách,nghĩa vụ và quyền lợi cùng tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Slàmbachulski.com việc Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch ở trong Ủy banquần chúng cấp cho tỉnh giấc, Phòng Văn uống hóa cùng Thông tin thuộc Ủy ban quần chúng. # cung cấp huyện;Căn uống cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 nămbachulski.com 2008 củaBộ tin tức cùng Truyền thông - Sở Nội vụ trả lời tính năng, trách nhiệmbachulski.com, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Ssống Thông tin với Truyền thông tỏ Ủy ban quần chúng cung cấp thức giấc,Phòng Văn hóa cùng Thông tin nằmbachulski.com trong Ủy ban quần chúng cung cấp huyện; Cnạp năng lượng cứ đọng Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 mbachulski.comon 5 nămbachulski.com 2008 của Ủy ban nhândân thị trấn Hồ Chí mbachulski.cominh về tổ chức những cơ quan trình độ nằmbachulski.com trong Ủy ban nhândân quận - huyện;Cnạp năng lượng cứ đọng Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 nămbachulski.com 2009 của Ủy ban nhândân thành thị phát hành Quy chế (mbachulski.comẫu) về tổ chức cùng hoạt động của Phòng Vnạp năng lượng hóavà tin tức quận - huyện;Xét ý kiến đề xuất của Phòng Văn hóa cùng tin tức Q.3 trên tờ trình số 11/TTr-VHTTngày 21 tháng 10 nămbachulski.com 2009 về Việc ban hành quy chế tổ chức triển khai cùng chuyển động củaPhòng Vnạp năng lượng hóa cùng Thông tin quận 3;Theo ý kiến đề xuất của Trưởng Phòng Nội vụ Q3 trên Tờ trình số 08/TTr-PNV ngày 05mbachulski.comon 0mbachulski.comột nămbachulski.com 2010 với Báo cáo đánh giá số 876/BC-TPhường ngày 25 mbachulski.comon 1hai nămbachulski.com 2009 củaPhòng Tư pháp Q.3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: 0312552623

Nay ban hành dĩ nhiên đưa ra quyết định này Quy chế tổ chức và buổi giao lưu của phòng Vănhóa cùng Thông tin Q3.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký kết ban hành cùng nuốmbachulski.com thếQuyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày trăng tròn tháng tư nămbachulski.com 2006 của Ủy ban quần chúng quận3 về ban hành Quy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của Phòng Văn uống hóa - Thông tin - Thểthao nằmbachulski.com trong Ủy ban quần chúng Q3.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban quần chúng. # Q.3, Trưởng Phòng Nội vụ Q.3, Thủ trưởngnhững cơ sở, đơn vị tất cả tương quan với Trưởng Phòng Vnạp năng lượng hóa và Thông tin Q3 cótrách rưới nhiệmbachulski.com thực hiện Quyết định này./.

Tmbachulski.com. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạmbachulski.com Ngọc Hữu

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 3(Ban hành dĩ nhiên Quyết định số 02/2010/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 01 tháng 02 nămbachulski.com2010 của Ủy ban quần chúng quận 3)

Chương thơmbachulski.com I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vịtrí và công dụng

1. Vị trí:

Phòng Vnạp năng lượng hóa với Thông tin quận3 là phòng ban trình độ thuộc Ủy ban quần chúng Q3.

Phòng Văn hóa với Thông tin quận3 gồmbachulski.com bốn bí quyết pháp nhân, gồmbachulski.com con dấu và thông tin tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lí lýthẳng, toàn vẹn về tổ chức, biên chế với công tác làmbachulski.com việc của Ủy ban quần chúng. # quận;đồng thời chịu đựng sự gợi ý, kiểmbachulski.com tra, tkhô giòn tra về trình độ chuyên mbachulski.comôn, nhiệmbachulski.com vụ của SởVnạp năng lượng hóa, Thể thao cùng Du kế hoạch, Sở tin tức với Truyền thông thị trấn Hồ Chímbachulski.cominch.

2. Chức năng:

Phòng Văn uống hóa với tin tức quận3 bao gồmbachulski.com tính năng tmbachulski.comê say mbachulski.comưu, góp Ủy ban quần chúng Q3 thống trị công ty nước về: vănhóa; gia đình; thể dục; thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chủ yếu với chuyểnphát; viễn thông và Internet; công nghệ thông báo, hạ tầng thông tin; phátthanh hao bên trên địa phận cùng các các dịch vụ công thuộc tác dụng trách nhiệmbachulski.com được giao trênđịa phận quận 3; tiến hành mbachulski.comột trong những trách nhiệmbachulski.com, quyền lợi và nghĩa vụ theo sự ủy quyền của Ủyban nhân dân quận cùng theo pháp luật của lao lý.

Cmbachulski.comùi hương II

NHIỆmbachulski.com VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2.Nhiệmbachulski.com vụ và quyền hạn

Phòng Vnạp năng lượng hóa với Thông tin quận3 tất cả trọng trách cùng quyền hạn sau đây:

1. Nhiệmbachulski.com vụ và quyền lợi chungnằmbachulski.com trong các nghành nghề dịch vụ quản lý đơn vị nước được giao:

a) Trình Ủy ban quần chúng quậnban hành quyết định, chỉ thị; chiến lược lâu dài, 05 nămbachulski.com với sản phẩmbachulski.com nămbachulski.com; đề án,công tác trở nên tân tiến ngành theo tác dụng, nhiệmbachulski.com vụ của nhà bên trên địa bàn;lịch trình, giải pháp tổ chức triển khai triển khai cách tân hành chủ yếu, thôn hội hóa trongnghành quản lý đơn vị nước được giao.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhândân quận dự thảo các vnạp năng lượng phiên bản về lĩnh vực quản lý bên nước được giao thuộc thẩmbachulski.comquyền phát hành của Chủ tịch Ủy ban dân chúng quận.

c) Tổ chức triển khai các vnạp năng lượng bảnquy phạmbachulski.com pháp mbachulski.comức sử dụng, quy hướng, kế hoạch, đề án, công tác đã có được phê duyệt;gợi ý, công bố tuyên ổn truyền, phổ biến, giáo dục lao lý về thống trị, hoạtrượu cồn cách tân và phát triển sự nghiệp ngành, lĩnh vực: văn hóa truyền thống, thể dục thể thao, thể dục, phượt,mbachulski.comái ấmbachulski.com gia đình, biết tin với truyền thông; chủ trương thôn hội hóa hoạt động văn hóa truyền thống, thểdục thể thao; kháng bạo lực trong mbachulski.comái ấmbachulski.com gia đình.

d) Tsi mbachulski.comưu đến Ủy ban nhân dânquận thẩmbachulski.com định và đánh giá, đăng ký, cấp cho những mbachulski.comột số loại giấy tờ thuộc những nghành được giaotheo hiện tượng của quy định cùng theo phân công, phân cung cấp của Ủy ban quần chúng. # quận.

đ) Tsay đắmbachulski.com mbachulski.comưu mbachulski.comang lại Ủy ban nhân dânquận cai quản nhà nước đối với tổ chức triển khai tài chính bè cánh, kinh tế bốn nhân; phía dẫnvà soát sổ vận động những hội và tổ chức triển khai phi chính phủ vận động trên địa bànở trong những nghành nghề văn hóa, gia đình, thể dục, thể dục thể thao, phượt, ban bố vàtruyền thông mbachulski.comedia theo lao lý.

e) Hướng dẫn trình độ nghiệp vụvề nghành văn hóa truyền thống, mbachulski.comái ấmbachulski.com gia đình, thể thao, thể dục thể thao, du ngoạn, thông tin với truyềnthông đối với cán cỗ Ủy ban quần chúng phường.

g) Tổ chức vận dụng tân tiến khoahọc, công nghệ; chế tạo khối hệ thống thông tin, tàng trữ ship hàng công tác làmbachulski.com việc quản lí lýcông ty nước cùng trình độ chuyên mbachulski.comôn, nhiệmbachulski.com vụ của Phòng.

h) Thực hiện công tác làmbachulski.com việc thống kê lại,thông tin report chu kỳ với chợt xuất về tình hình thực hiện trách nhiệmbachulski.com được giaocùng với Chủ tịch Ủy ban quần chúng Q3, Giámbachulski.com đốc Slàmbachulski.com việc Văn uống hóa, Thể thao với Du định kỳ,Giámbachulski.com đốc Ssinh hoạt Thông tin cùng Truyền thông thị thành Hồ Chí mbachulski.cominh.

i) Quản lý tổ chức, biên chế, thựchiện tại chế độ, chính sách, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ cách thức, huấn luyện và đào tạo và bồichămbachulski.com sóc về trình độ chuyên mbachulski.comôn nghiệp vụ so với cán bộ, công chức, viên chức cùng fan laorượu cồn nằmbachulski.com trong phạmbachulski.com vi thống trị ở trong phòng về nghành nghề được giao theo nguyên lý củalao lý và cắt cử của Ủy ban dân chúng Q3.

k) Quản lý tài thiết yếu, tài sản đượcgiao theo mbachulski.comức sử dụng của lao lý cùng ủy quyền, phân cấp cho của Chủ tịch, Ủy bannhân dân quận, trên cửa hàng công khai tách biệt.

2. Nhiệmbachulski.com vụ với quyền hạn vậy thểvề nghành văn hóa truyền thống, thể dục với du lịch:

a) Hướng dẫn những tổ chức, đơn vịvà quần chúng trên địa bàn Q.3 thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phongtrào rèn luyện thể dục thể thao, thể thao; tạo ra nếp sống văn uống mbachulski.cominc trong Việc cưới,việc tang, lễ hội; kiến tạo trào lưu “Toàn dân đoàn kết xây cất đời sống vănhóa”; tạo gia đình văn hóa truyền thống, khu phố văn hóa, phường văn hóa, đơn vị chức năng vănhóa; văn phòng văn mbachulski.cominch sạch sẽ và đẹp mbachulski.comắt, đảmbachulski.com bảo an toàn những di tích lịch sử lịch sử dân tộc, vnạp năng lượng hóa; đảmbachulski.com bảo,cải tạo, khai thác, thực hiện phù hợp tài nguimbachulski.com phượt, mbachulski.comôi trường thiên nhiên phượt, điểmbachulski.comphượt bên trên địa bàn quận.

b) Hướng dẫn, đánh giá hoạt độngcủa những Trung trung tâmbachulski.com Văn uống hóa, Trung trung ương Thể dục Thể thao, những thiết chế vnạp năng lượng hóaban bố đại lý, các các đại lý, công ty hoạt động hình thức dịch vụ văn hóa, thể thao, thểthao, du ngoạn, điểmbachulski.com chơi nhởi nơi công cộng trực thuộc phạmbachulski.com vi cai quản của nhà bên trên địabàn quận.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơquan tiền tương quan khámbachulski.com nghiệmbachulski.com, tkhô hanh tra việc chấp hành luật pháp về vận động vănhóa, mbachulski.comái ấmbachulski.com gia đình, thể dục, thể dục cùng phượt bên trên địa phận quận; xử lý đơntlỗi, năng khiếu vật nài, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, thểthao cùng du ngoạn theo lý lẽ của quy định.

3. Nhiệmbachulski.com vụ và nghĩa vụ và quyền lợi cố thểvề nghành nghề công bố cùng truyền thông:

a) Tmbachulski.comê say mbachulski.comưu Ủy ban quần chúng quậntrong Việc tổ chức triển khai công tác làmbachulski.com việc bảo vệ bình an, an toàn đọc tin trong những hoạt độngbưu chính, gửi vạc, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phạt tkhô hanh.

b) chịu đựng trách rưới nhiệmbachulski.com theo dõi và quan sát vàtổ chức triển khai các lịch trình, dự án về ứng dụng technology thông tin, quảnlý hạ tầng thông tin: mbachulski.comạng cáp biết tin, viễn thông và các trạmbachulski.com thu thuế vạc sóngđiện thoại thông mbachulski.cominh di động (BTS) bên trên địa bàn, theo sự cắt cử của Ủy ban quần chúng. # quậnvà khuyên bảo của Ssống Thông tin với Truyền thông thành phố Sài Gòn.

c) Tổ chức thực hiện Việc quảnlý, bình chọn cùng gợi ý những phường làmbachulski.com chủ những đại lý bưu chủ yếu, viễn thông,Internet trên địa phận theo khí cụ của pháp luật; vạc hiện tại các hành vi vi phạmbachulski.comcủa các đơn vị chức năng vận động vào lĩnh vực công nghiệp technology công bố với điệntử; về bưu chính; viễn thông và Internet; hình thức photo và in ấn; về khiếp doanhsách vở, chế tạo sách báo, các đại lý sale xuất phiên bản phẩmbachulski.com; về cung cấp tin, pháttkhô hanh cùng truyền thanh khô trên địa phận, kịp lúc báo cáo Ssống tin tức cùng Truyềnthông với Ủy ban dân chúng quận cách xử trí.

d) Tulặng truyền, thịnh hành, hướngdẫn các tổ chức triển khai, đơn vị chức năng cùng cá thể bên trên địa phận quận thực hiện pháp luật về cácnghành nghề dịch vụ bưu bao gồmbachulski.com, viễn thông cùng Internet; công nghệ thông báo, hạ tầng thôngtin; phân phát thanh; quảng cáo; báo chí; in dán, phạt hành; xuất bạn dạng.

4. Thực hiện nay những trách nhiệmbachulski.com khácvị Ủy ban quần chúng, Chủ tịch Ủy ban dân chúng quận giao hoặc theo lao lý củaluật pháp.

Cmbachulski.comùi hương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ mbachulski.comÁY

Điều 3. Cơcấu tổ chức

1. Phòng Văn uống hóa và Thông tin cóTrưởng phòng cùng không thật 03 (ba) Phó Trưởng phòng.

Xem thêm: Bài Học Học Cách Làm Giàu Của Người Giàu Khôn Ngoan Nhất Là Làm Theo Người Giàu"

a) Trưởng chống chịu đựng trách nát nhiệmbachulski.comtrước Ủy ban quần chúng. #, Chủ tịch Ủy ban dân chúng quận, bên cạnh đó chịu trách nhiệmbachulski.comtrước Giámbachulski.com đốc Ssinh sống Vnạp năng lượng hóa, Thể thao với Du kế hoạch, Giámbachulski.com đốc Snghỉ ngơi Thông tin với Truyềnthông thị thành Sài Gòn về thực hiện các khía cạnh công tác làmbachulski.com việc trình độ chuyên mbachulski.comôn cùng pháp luậtvề vấn đề triển khai chức năng, trách nhiệmbachulski.com, quyền lợi và nghĩa vụ được giao với cục bộ hoạt độngở trong nhà.

b) Phó Trưởng chống giúp Trưởngphòng phụ trách nát cùng theo dõi và quan sát mbachulski.comột số khía cạnh công tác; Chịu đựng trách nhiệmbachulski.com trước Trưởngchống với trước quy định về nhiệmbachulski.com vụ được cắt cử. khi Trưởng chống vắng tanh mbachulski.comặtmbachulski.comột Phó Trưởng chống được Trưởng chống ủy quyền điều hành các hoạt động củachống.

c) Việc bổ nhiệmbachulski.com, điều đụng,vận chuyển, khen thưởng, kỷ luật, mbachulski.comiễn nhiệmbachulski.com, trường đoản cú chức, thực hiện chính sách, chínhsách đối với Trưởng chống, Phó Trưởng phòng bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnđưa ra quyết định theo khí cụ của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức chuyên mbachulski.comôn,nhiệmbachulski.com vụ làmbachulski.com công tác làmbachulski.com chủ công ty nước về các nghành nghề dịch vụ văn hóa, thông tin, thểthao cùng du lịch trên địa bàn quận được sắp xếp hợp lý cùng với trọng trách đượcgiao, chịu trách nát nhiệmbachulski.com cá nhân trước Trưởng phòng và trước quy định về côngtác, nhiệmbachulski.com vụ được cắt cử.

3. Căn cứ vào công dụng, nhiệmbachulski.com vụ,Điểmbachulski.com lưu ý tình trạng cụ thể, trình độ, năng lực cán bộ, Phòng Vnạp năng lượng hóa và Thôngtin quận tổ chức thành các tổ trình độ, tất cả phần nhiều công chức được cắt cử đảmbachulski.comnhấn các chức danh các bước bên trên những khía cạnh công tác:

- Tổ văn hóa, du lịch;

- Tổ mbachulski.comái ấmbachulski.com gia đình, thể dục thể thao thể thao;

- Tổ báo mbachulski.comạng, xuất bạn dạng, pháttkhô nóng bưu bao gồmbachulski.com cùng chuyển phân phát, viễn thông và Internet, công nghệ công bố, hạtầng thông báo.

Điều 4. Biênchế

Căn cđọng vào khối lượng công việcvới tình trạng cán cỗ ví dụ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # quận khẳng định từng chứcdanh với tiêu chuẩn chỉnh nhiệmbachulski.com vụ công chức và phân chia biên chế đến Phòng Vnạp năng lượng hóa vàThông tin Q.3 mbachulski.comang lại phù hợp, bảo đảmbachulski.com an toàn thực hiện cùng chấmbachulski.com dứt trọng trách đượcgiao.

Số lượng biên chế cụ thể củaPhòng Vnạp năng lượng hóa với Thông tin quận 3 vày Chủ tịch Ủy ban dân chúng quận quyết địnhvào tổng số chỉ tiêu biên chế hành chính được Ủy ban quần chúng. # thị thành giaođến quận thường niên.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀmbachulski.com VIỆC VÀ QUANHỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chếđộ làmbachulski.com cho việc

1. Trưởng phòng phú trách nát, điềuhành toàn bộ các hoạt động vui chơi của Phòng với prúc trách đông đảo công tác làmbachulski.com việc trọng tâmbachulski.com. CácPhó trưởng phòng phú trách rưới đa số nghành nghề dịch vụ công tác được Trưởng phòng cắt cử,trực tiếp giải quyết và xử lý các quá trình phát sinh.

2. Phó trưởng phòng lúc giải quyếtcác bước ở trong nghành nghề dịch vụ mbachulski.comình prúc trách rưới gồmbachulski.com liên quan mbachulski.comang đến câu chữ chuyên mbachulski.comôn củaPhó trưởng phòng khác, những Phó trưởng chống dữ thế chủ động bàn bạc thống độc nhất hướngxử lý, chỉ trình Trưởng phòng đưa ra quyết định những vấn đề không tốt nhất trí với cácPhó Trưởng phòng khác hoặc đa số sự việc new gây ra cơ mbachulski.comà chưa tồn tại công ty trương, kếhoạch với biện pháp giải quyết.

3. Trong trường phù hợp Trưởng phòngthẳng yêu cầu các cán bộ, nhân viên xử lý công việc trực thuộc phạmbachulski.com vi thẩmbachulski.comquyền của Phó Trưởng chống, đề nghị này được tiến hành cơ mbachulski.comà cán cỗ nên báo cáombachulski.comang đến Phó Trưởng phòng trực tiếp phú trách biết.

Điều 6. Chếđộ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo Phòng họpgiao ban mbachulski.comột lần để Reviews bài toán tiến hành trọng trách và phổ biến kế hoạch côngtác mbachulski.comang đến tuần sau.

2. Sau Khi giao ban lãnh đạoPhòng, những bộ phận họp với Phó Trưởng chống trực tiếp phú trách nát nhằmbachulski.com đánh giáquá trình, bàn phương hướng triển khởi công tác và thống tuyệt nhất định kỳ công tác.

3. mbachulski.comỗi mbachulski.comon họp toàn thể cán bộ,công chức mbachulski.comột đợt để dấn xét, Review tác dụng công tác làmbachulski.com việc mbachulski.comon và chương thơmbachulski.com trìnhcông tác làmbachulski.com việc, cắt cử trách nhiệmbachulski.com tháng sau.

4. mbachulski.comỗi mbachulski.comembachulski.comber trong từng bộphận tất cả lịch công tác làmbachulski.com việc tuần, mbachulski.comon, quý do chỉ huy phòng trực tiếp phê duyệt y.

5. Lịch thao tác với tổ chức triển khai vàcá nhân tất cả liên quan cần biểu thị vào lịch công tác làmbachulski.com việc hàng tuần, mbachulski.comon của đơnvị; ngôn từ làmbachulski.com việc được phòng chuẩn bị chu đáo để kịp lúc giải quyết và xử lý tất cả hiệuquả những trải nghiệmbachulski.com tạo nên liên quan cho hoạt động trình độ của Phòng.

Điều 7. mbachulski.comốiquan hệ công tác

1. Đối cùng với Ssinh sống Văn uống hóa, Thể thaovới Du định kỳ, Sngơi nghỉ tin tức và Truyền thông thị trấn Hồ Chí mbachulski.cominh:

Phòng Văn hóa với Thông tin quận3 chịu đựng sự trả lời cùng kiểmbachulski.com soát về trình độ chuyên mbachulski.comôn, nhiệmbachulski.com vụ cùng triển khai việc báocáo công tác làmbachulski.com việc trình độ chuyên mbachulski.comôn theo chu kỳ với bỗng nhiên xuất theo thử dùng của Giámbachulski.com đốc SởVnạp năng lượng hóa, Thể thao cùng Du lịch, Ssống Thông tin với Truyền thông đô thị Hồ Chímbachulski.cominc.

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận3:

Phòng Văn hóa với Thông tin chịusự lãnh đạo trực tiếp với toàn vẹn của Ủy ban quần chúng. # quận về tổng thể công táctheo tác dụng, nhiệmbachulski.com vụ của Phòng, Trưởng chống trực mbachulski.comừng đón chỉ huy cùng nộidung công tác làmbachulski.com việc từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phú trách kân hận và buộc phải thường xuyên xuyênbáo cáo cùng với Ủy ban quần chúng quận về đông đảo khía cạnh công tác đã làmbachulski.com được phân công;

Theo chu kỳ phải báo cáo cùng với Ủyban dân chúng quận về ngôn từ công tác làmbachulski.com việc của Phòng cùng khuyến cáo những biện pháp giảiquyết công tác trình độ trong quản lý bên nước ở trong nghành nghề dịch vụ liênquan.

3. Đối cùng với những cơ sở chuyênmbachulski.comôn khác trực thuộc Ủy ban dân chúng quận 3:

Thực hiện mbachulski.comối quan hệ hợp tác ký kết vàkết hợp bên trên các đại lý đồng đẳng, theo tính năng, trọng trách, sau sự điều hànhchung của Ủy ban quần chúng quận, nhằmbachulski.com bảo đảmbachulski.com an toàn chấmbachulski.com dứt planer, nhiệmbachulski.com vụchủ yếu trị của quận. Trường hòa hợp chủ trì kết hợp giải quyết và xử lý công việc, nếu như chưađộc nhất trí với chủ ý của Thủ trưởng các cơ quan chuyên mbachulski.comôn không giống, Trưởng PhòngVăn uống hóa với Thông tin tập hợp những chủ kiến với trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnchămbachulski.com chú, ra quyết định.

4. Đối cùng với Ủy ban quần chúng. # phường:

a) Phòng Văn uống hóa và tin tức cótrách rưới nhiệmbachulski.com trả lời, bình chọn về nghiệp vụ thống trị ngành sẽ giúp đỡ Ủy ban nhândân phường triển khai tốt trách nhiệmbachulski.com được giao.

b) Phòng Vnạp năng lượng hóa và Thông tin cótrách nhiệmbachulski.com cùng rất Ủy ban nhân dân phường khiếu nại toàn, củng cầmbachulski.com cố thành phần công tácvề văn hóa truyền thống với đọc tin tại địa phương thơmbachulski.com. Phối hợp với các tổ chức triển khai, chính quyền, đoànthể quần chúng. # xuất bản trào lưu “Toàn dân kết hợp thành lập cuộc sống văn uống hóa”;xuất bản mbachulski.comái ấmbachulski.com gia đình văn hóa, thành phố văn hóa, phường văn hóa truyền thống, đơn vị văn hóa truyền thống,công sở văn uống mbachulski.cominch sạch sẽ và đẹp mbachulski.comắt.

5. Đối cùng với các đơn vị sự nghiệpvăn hóa với thông tin: Trung trung ương Văn uống hóa, Trung tâmbachulski.com Thể dục Thể thao quận 3, vàcác tổ chức vận động về nghành văn hóa, thể dục thể thao, du ngoạn, báo cáo và truyềnthông bên cạnh công lập vào phạmbachulski.com vi quản lý:

a) Phòng Văn hóa cùng tin tức quận3 sản xuất điều kiện để những đơn vị chức năng sự nghiệp tương quan thực hiện tốt trách nhiệmbachulski.com củambachulski.comình, bên cạnh đó tđambachulski.com mbachulski.comê mbachulski.comưu Ủy ban quần chúng. # quận tiến hành Việc làmbachulski.com chủ bên nướctrên lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, thể dục thể thao, du lịch, gia đình, báo cáo với truyềnthông, chất vấn, kịp lúc phạt hiện tại với đề xuất giải pháp xử lý các vi phạmbachulski.com pháp luậttrên nghành nghề dịch vụ được giao.

b) Các đơn vị sự nghiệp liênquan lại bao gồmbachulski.com trách rưới nhiệmbachulski.com phối phù hợp với Phòng Văn hóa với tin tức vào câu hỏi tđắmbachulski.com đuối mbachulski.comưuỦy ban nhân dân quận gây ra planer, báo cáo tác dụng hoạt động của lĩnh vựcvăn hóa truyền thống và lên tiếng.

6. Đối với Ủy ban mbachulski.comặt trận Tổ quốcVN, những đơn vị chức năng sự nghiệp, những ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức làng mbachulski.comạc hội củaquận:

Phòng Văn hóa cùng Thông tin phốithích hợp và cung ứng Ủy ban mbachulski.comặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần bọn chúng triển khai xuất sắc chứcnăng, nhiệmbachulski.com vụ được giao.

khi Ủy ban mbachulski.comặt trận Tổ quốc quận,phường, những đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, những tổ chức thôn hội củaquận bao gồmbachulski.com đề nghị, đề nghị những vụ việc trực thuộc tác dụng của Phòng, Trưởng phòngcó trách rưới nhiệmbachulski.com trình diễn, xử lý hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyếtnhững kinh nghiệmbachulski.com kia theo thẩmbachulski.com quyền.

Cmbachulski.comùi hương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Căncứ Quy chế này, Trưởng Phòng Văn hóa với Thông tin bao gồmbachulski.com trách rưới nhiệmbachulski.com ví dụ hóa chứcnăng, trọng trách của Phòng, quyền hạn, trách nát nhiệmbachulski.com, chức danh, tiêu chuẩn chỉnh công chứccủa Phòng cân xứng cùng với Điểmbachulski.com sáng của địa phương thơmbachulski.com, tuy vậy ko trái với nội dungQuy chế này, trình Ủy ban nhân dân quận quyết định để thi hành.

Điều 9. TrưởngPhòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng những cơ quan, đơn vị tương quan bao gồmbachulski.com tráchnhiệmbachulski.com tiến hành Quy chế tổ chức với hoạt động của Phòng Vnạp năng lượng hóa với tin tức sauLúc được Ủy ban nhân dân quận quyết định phát hành.

Trong quá trình triển khai nếutạo nên các vấn đề thừa thừa thđộ ẩmbachulski.com quyền, Trưởng phòng khuyến nghị, trình Ủy banquần chúng. # quận để ý, giải quyết và xử lý hoặc bổ sung cập nhật và sửa thay đổi Quy chế cho phù hợpsau khoản thời gian thỏa thuận hợp tác với Trưởng Phòng Nội vụ quận 3./.