Soldering iron là gì

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú mbachulski.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Soldering iron là gì

A soldering iron & supplies are often necessary khổng lồ build high-performance battery packs or install upgraded electronics with low-resistance connectors.
A voltmeter or ammeter is attached to the sample, và a heat source, such as a soldering iron, is placed on one of the leads.
A cold soldering iron requires time khổng lồ reach working temperature & must be kept hot between solder joints.
This is usually the result of the soldering iron being used khổng lồ heat the solder directly, rather than the parts themselves.
The start-up only had a one-man research department, a second-h& soldering iron picked up for $25 and an outdated oscilloscope.
Excess solder và unconsumed flux & residue is sometimes wiped from the soldering iron tip between joints.
Different equipment is usually required since a soldering iron can not achieve sầu high enough temperatures for hard soldering or brazing.
Ultrasonic soldering can be done with either a specialized soldering iron or a specialized solder pot.
The latter uses heat conduction from a probe heated lớn a glowing temperature by a direct current (much in the manner of a soldering iron).
The connections are heated with a soldering iron until the solder melts và is wicked into lớn the braid by capillary action.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn đạt quan điểm của những biên tập viên mbachulski.com mbachulski.com hoặc của mbachulski.com University Press xuất xắc của các nhà cấp giấy phép.


Xem thêm: Cách Làm Gà Hấp Muối Lão Mã Trong Chợ Lớn, Đi Ăn Gà Hấp Muối Lão Mã Trong Chợ Lớn

*

used lớn describe a place that does not have a roof, or an event that takes place outside

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mbachulski.com English mbachulski.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Kết Quả Chung Khảo Cuộc Thi Sinh Viên Với An Toàn Thông Tin 2016

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến thức