Tính từ tiếng anh chỉ tính cách

Tổng hòa hợp với share cho chúng ta 100+ tính từ chỉ tính phương pháp vào giờ đồng hồ Anh vô cùng quan trọng để bổ sung cập nhật từ vựng, danh sách dưới đây được liệt kê tính biện pháp theo từng Điểm sáng riêng rẽ, chúng ta cũng có thể nhấp chuột mục lục để kiếm tìm kiếm những tính trường đoản cú diễn đạt tính cách một biện pháp dễ dãi.

*


Tổng vừa lòng tính từ chỉ tính cách

Tính từ chỉ tính biện pháp vui vẻ

Amused /əˈmjuːzd/: thích thú, vui, bi thiết cười

Cheerful /’t∫iəful/: sung sướng, hớn hở, tươi cười cợt, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

Tính từ chỉ tính cách thân thiện

Adaptable /ə’dæptəbl/: có thể mê thích nghi, có thể say đắm ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: đáng yêu và dễ thương, xứng đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền đức hòa, dịu dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

Tính từ bỏ chỉ tính giải pháp tích cực và lành mạnh khác

Brave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài tía, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, ko bờ bến

Bright /braɪt/: xuất sắc, tuyệt vời, nhanh khô trí, tự tin, tỏa nắng rực rỡ, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: hấp dẫn, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: tthấp con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có ý thức hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: apple bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào pchờ, thịnh biên soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: thánh thiện, êm ả, thanh thanh, hòa nhã

Glib /glib/: lỉm lỉnh, liến láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, xuất sắc, đảm đang, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: giỏi đẹp nhất, đẹp tươi, giỏi vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: thông thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: nhã nhặn, nhún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: gồm trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bình, ko ưu tiên, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: chăm chỉ, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo bản năng, vì phiên bản năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: hiền khô, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện đại, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ntạo thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu nước

Polite /pəˈlaɪt/: lịch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: có trách nát nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thạo, khéo léo

Smart /smɑːt/: đầy niềm tin, gọn gàng

Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chăm học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: mạnh bạo mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: ý muốn manh, dễ bị tổn định thương

Weak /wiːk/: yếu đuối đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: xứng đáng tin cậy

Tính từ bỏ chỉ tính cách phía nội

Above-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không bịt đậy, ko giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo, khó khăn gần, ko túa mở

Cold /kould/: giá buốt lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút ít nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo nhà nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: solo thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: bí ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: lặng lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: gọi biết

Tính tự chỉ tính phương pháp phía ngoại

Adventurous /ədˈventʃərəs/: ưa thích phiêu lưu

Active /’æktiv/: lành mạnh và tích cực, nhanh hao nhứa, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: thoải mái và dễ chịu, đáng yêu, vui vẻ, sẵn sàng chuẩn bị, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: tháo vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: chình ảnh giác, thông minh, thức giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: sexy nóng bỏng, hấp dẫn, cám dỗ, có dulặng, có tác dụng đê mê, làm xiêu vẹo lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay có tác dụng phúc, hay thao tác thiện, từ bỏ trung tâm, thương thơm người, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: giỏi, hiền đức, dịu hiền

Capable /’keipəbl/: có năng lượng, nhuần nhuyễn, giỏi, bao gồm khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ tính, phía ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: sức nóng tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng rãi, rộng lớn lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi mlàm việc, phóng khoáng, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi msinh hoạt, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tốt góp đỡ

Kind /kaind/ : Tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: tháo vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: trường đoản cú tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: sáng sủa, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: linh hoạt, đầy sinc lực, mạnh khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi sục, linh động, lanh lợi

Tính từ bỏ chỉ tính biện pháp kiêu ngạo

Arrogant /’ærəgənt/: tự phụ, sang chảnh và kiêu sa, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: tốt chỉ định bạn khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: trường đoản cú phụ, kiêu kỳ, kiêu căng tự đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu ngạo, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu kỳ, từ bỏ phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tđắm đuối vọng

Angry /’æηgri/: khó tính, khó tính, cáu

Artful /’ɑ:tful/: trí trá, tinch tinh ranh, quái đản, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: hổ ngươi, hổ thẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tsay đắm lam

Awful /’ɔ:ful/: hết sức tức giận, tức giận vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: giỏi gắt, xấu tính, dễ dàng nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: ti tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ đọng, lỗ mãng, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): hỗn hào, láo lếu xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ ý, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô dạy dỗ, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất hay, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên loạn, ngu xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, cáu gắt (to lớn be cross with somebody: cáu cùng với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: lỗ mãng, thô tục, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: giảo quyệt, tinh ranh vặt, láu tôm láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, hung tàn, gồm ngày tiết lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: dềnh dang về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: tốt thiếu tín nhiệm,hay chỉ trích cay độc, tốt nhạo báng, chế nhạo cợt

Demanding /dɪˈmɑːndɪŋ/: hay đòi hỏi

Foolish /ˈfuːlɪʃ/: ngốc ngốc

Grumpy /ˈɡrʌmpi/: cục mịch, cáu bẳn

Greedy /’gri:di/: tsi lam

Jealous /ˈdʒeləs/: giỏi ghen tị

Lazy /ˈleɪzi/: lười nhác

Mischievous /’mist∫ivəs/: tinc nghịch, tinc quái, tinh ranh, láu lĩnh

Rude /ruːd/: thô lỗ

Selfish /ˈselfɪʃ/: ích kỷ

Sly /slaɪ/: tinh ranh, láu cá, xảo quyệt

Stubborn /ˈstʌbən/: ương bướng, đo đắn nghe lời

Sight-fisted /ˌtaɪtˈfɪstɪd/: keo kiết, hà tiện

Thrifty /’θrifti/: kiệm ước, tiết kiệm ngân sách, dè xẻn

Tough /tʌf/: nghiêm khắc, cứng cỏi, cứng rắn

Tricky /’triki/: gian xảo, giảo quyệt, thủ đoạn, cáo già

Uncouth /ʌnˈkuːθ/: quê mùa, thô lỗ

Mỗi con người có tính giải pháp riêng, nắm rõ những từ bỏ vựng tính từ chỉ tính biện pháp trong tiếng Anh giúp áp dụng linh hoạt trong các đoạn hội thoại, giao tiếp.


Chuyên mục: Kiến thức